Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Zoran Stojanović

dr Zoran Stojanović
Rođen je u Beogradu 20.12.1947. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a gimnaziju u Beogradu. Pravni fakultet je završio u Beogradu (1970), stekao zvanje magistra krivičnopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1973) i doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani (1981). Od 1.1.1971. godine radio je u pravosuđu, a 1976. godine izabran je za asistenta na predmetu Krivično pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na tom fakultetu postaje docent (1981), zatim vanredni profesor (1987), a od 1992. godine je redovni profesor na predmetu Krivično pravo. Posle penzionisanja na Pravnom fakultetu u Beogradu krajem 2016. godine vrši funkciju dekana Fakulteta Pravnih nauka UDG.
Osim mnogobrojnih kraćih studijskih boravaka u inostranstvu, boravio je 1978. godine na Univerzitetu u Oksfordu, a kao Humboldtov stipendista 1985/86. godine osamnaest meseci u Max Planck institutu za strano i međunarodno krivično pravo u Frajburgu – SR Nemačka. Držao je predavanja na više fakulteta, instituta i specijalističkih kurseva u zemlji i inostranstvu.
Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu prelazi 1998. godine u zvanju redovnog profesora. Kao redovni profesor držao je nastavu na predmetima Krivično pravo i Međunarodno krivično pravo na redovnim i poslediplomskim studijama. Bio je mentor pri izradi više od 20 doktorskih disertacija, brojnih magistarskih teza i velikog broja master radova. I dalje je mentor u izradi više doktorskih disertacija.
Dok je bio profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, obavljao je više funkcija, između ostalog predsednika Saveta i dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Bio je dugogodišnji šef Katedre za Krivično pravo Pravnog fakulteta u Beogradu, obavljao je i funkciju predsednika Saveta Fakulteta, bio je upravnik doktorskih studija, itd.
Bio je savezni Ministar pravde 1993-1994. godine, predsednik Komiteta za prikupljanje podataka o zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava i dr. Takođe, volonterski je obavljao funkciju potpredsednika Skupštine Grada Novog Sada.
Učestvovao je kao član ili predsednik u radu brojnih ekspertskih komisija za izradu zakonskih projekata. Bio je predsednik Komisije za izradu sada važećeg Krivičnog zakonika Srbije, kao i Krivičnog zakonika Crne Gore. Učestvuje u radu na pripremi zakonskih projekata u Crnoj Gori i Srbiji. Predsednik je Suda časti pri Privrednoj komori Srbije (u trećem mandatu), član Predsedništva Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije i dr. Bio je član Visokog saveta sudstva, a sada je član Državnog veća tužilaca Republike Srbije.
Glavni je i odgovorni urednik dva časopisa (Revija za kriminologiju i krivično pravo i časopis Crimen).
Autor je ili koautor 12 knjiga (devet u zemlji i tri u inostranstvu i to: 5 monografija, 3 komentara – više izdanja, 3 udžbenika – više izdanja, 2 priručnika) među kojima je monografija Granice, mogućnosti i legitimnost krivičnopravne zaštite, Beograd, 1987, udžbenik Krivično pravo – opšti deo (24. izdanje), Beograd 2017, kao i Komentar Krivičnog zakonika Srbije, 5. izdanje, Beograd 2016. Objavio je preko 210 članaka, referata i saopštenja na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, uključujući i učešće u naučno-istraživačkim projektima. Prema podacima Scindex-a najčešće je citirani autor iz oblasti pravnih nauka. U svojim radovima osim temama iz oblasti krivičnog prava (opšti i posebni deo), bavio se i pitanjima iz oblasti kriminalne politike, reforme krivičnog zakonodavstva, uporednog i međunarodnog krivičnog prava, kao i pitanjima iz oblasti filozofije, sociologije i istorije krivičnog prava.
Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu sa referatima. Bio je predavač na brojnim seminarima i okruglim stolovima u funkciji edukacije u pravosuđu u Republici Srbiji i Crnoj Gori.
Govori njemački i engleski jezik, a služi se italijanskim i ruskim.