Predmeti

FPN5MKP
Međunarodno krivično pravo

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: 12
Modul: Pravosuđe i javna uprava - Krivičnopravni modul

/

Angažovani predavači: