Opste informacije o fakultetu

O fakultetu

Fakultet pravnih nauka počeo je sa radom upisom prve generacije studenata 2007. godine.

Fakultet pravnih nauka predstavlja visokoobrazovnu ustanovu čiji je cilj da studentima omogući sticanje temeljnih znanja iz oblasti pravnih nauka i razvije etički pristup kod budućih pravnika.  Nudi svjetske standarde u pogledu rada sa studentima, a nastavni program je moderno koncipiran, evropski orjentisan, ali u mnogome posvećen domaćem pravu. 

Cilj Fakulteta je obrazovanje pravnika kojima će istinitost i objektivnost biti vrhunska mjerila postupanja, obrazovanje pravnika u modernom evropskom duhu, razvijanje naprednih teorijskih i praktičnih znanja, razvijanje racionalnog i pragmatičnog duha u razumijevanju pravnih nauka i razvijanje duha tolerancije.

Misija Fakulteta je da pored prenošenja temeljnih teorijskih znanja, studente pripremi i osposobi za praktično djelovanje na širokom polju prava, prije svega kroz brojne vannastavne i praktične aktivnosti. Naši studenti imaju priliku da uče i imaju za mentore najeminentnije profesore iz države i regiona, kao i mogućnost da učestvuju u velikom broju škola, seminara, treninga, studijskih posjeta, itd.

Upisivanjem Fakulteta pravnih nauka budući visokoškolci stiču mogućnost da se kvalitetno pripreme za široku lepezu poslova za kojom danas postoji potražnja na tržištu rada, ali i za samostalno djelovanje u ulozi savjetnika, advokata, konsultanata, itd. Budući pravnici potrebni su pravosuđu, državnoj upravi i privredi, a sa ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju, potreba za ovim zanimanjem će se povećati kako u zemlji, tako i van nje u međunarodnim organizacijama.

Fakultet pravnih nauka realizuje kvalitetan studijski program sa jasno definisanim i međunarodno uporedivim ishodima učenja u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Jednom godišnje, Nastavno- naučno vijeće Fakulteta razmatra planove i silabuse uporedivih studijskih programa iz Evropskog obrazovnog prostora i daje predloge za eventualno unapređenje strukture studijaskih programa. 

Osnovne akademske studije traju 3 godine (6 semestara) i obima su 180 ECTS kredita – za sticanje diplome osnovnih akademskih studija iz oblasti pravnih nauka i stepena bachelor (BA).  Na Fakultetu pravnih nauka organizuju se specijalističke, master i doktorske studije. Na master studijama razvijamo sljedeće smjerove: Pravo EU, Građanskopravni smjer, Privrednopravni smjer i Krivičnopravni smjer.  Najzad, doktorske studije nude sljedeće smjerove: Pravo EU, Poslovnopravni smjer, Privatnopravni smjer i Javnopravni smjer.

Poruka budućim studentima: “Pravo nije samo profesija. Ono je poziv. Poziv na poštovanje propisa iznad kojih niko nije. Poziv na poštovanje pravde koja daje legitimnost tim propisima”.

budite dio istorije budućnosti