Predmeti

FPN4KPIII
Krivično pravo III

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Pravosuđe i javna uprava - Krivičnopravni modul

/

Angažovani predavači: