Predavači

Saradnik
Emil Mujević

Emil Mujević rođen je 5. septembra 1993. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Dobitnik je diplome Luča. Studije nastavlja na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, gdje je izabran za predstavnika studenata. Nagrađen je priznanjem Univerziteta za najboljeg studenta Fakulteta pravnih nauka 2014. godine. Zvanje bachelor pravnih nauka stekao je 2015. godine. Iste godine upisuje specijalističke studije na Fakultetu pravnih nauka, na kojima je uspješno odbranio specijalistički rad na temu "Ius commune - zaboravljena Evropa", pod mentorstvom prof. dr Budimira Košutića i prof. dr Marka Petraka. Rad je odbranjen ocjenom 10, uz ukupan ostvareni prosjek ocjena 9,60. Trenutno je student postdiplomskih master studija iz oblasti filozofije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom studija aktivno je pratio suđenja u okviru građanskog odjeljenja Osnovnog suda u Podgorici. Učestvovao je u regionalnoj simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava - "9th Regional Moot Court Competition", u organizaciji grupe Civil Right Defenders, 2015. godine. Bio je učesnik na brojnim seminarima i konferencijama: "Škola prava Evropske unije", 5., 6. i 7. sesija, u Baru; "Ljetnja škola ljudskih prava" u Novom Vinodolskom, 2015. godine; "Škola evro-atlantizma" u Baru, 2015. godine, itd. Od 2013. do 2015. godine učestvovao je u nezavisnom projektu proučavanja uticaja rimske pravne kulture u aktima Skupštine Crne Gore od 1950. do danas.

U oktobru 2015. godine postaje korisnik Programa stručnog osposobljavanja Vlade Crne Gore. Radio je na Fakultetu pravnih nauka (UDG), gdje je obavljao poslove demonstratora u nastavi na predmetima građanskopravne katedre (Porodično, Nasljedno i Stvarno pravo), kao i administrativne poslove.

Godine 2020. kao saradnik je radio u sektoru Inspekcije rada Uprave za inspekcijske poslove u Podgorici.

Govori engleski jezik, a služi se latinskim.

Uže oblasti naučnog interesovanja: rimsko pravo, filozofija prava (pravo između stvarnosti i vrijednosti), pravna hermeneutika.

"Najveći dio sopstvenog interesovanja za pravne nauke dugujem nesebičnoj podršci asistenata i profesora tokom studija."

Emil Mujević