Predmeti

FPN3OPII
Obligaciono pravo II

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: