Predavači

Asistent
mr Ivana Jabučanin

Ivana Jabučanin je rođena na Cetinju gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne, specijalističke i magistarske studije je završila na Fakultetu pravnih nauka, Univerziteta Donja Gorica. Doktorske studije je upisala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao član šestočlanog tima „Gavro Vuković” učestvovala je na II Regionalnom Moot Court takmičenju pri Evropskom sudu za ljudska prava.

Od oktobra 2014. do novembra 2015. godine, obavljala je poslove stručne saradnje u Građanskom odjeljenju Osnovnog suda u Podgorici.

Angažovana je kao nacionalni konsultant na projektima pod okriljem Savjeta Evrope.

Kao DAAD-ov stipendista (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2013. godine pohađala je intenzivni kurs usavršavanja njemačkog jezika - Carl Duisberg Centrum Berlin.

Kao DAAD-ov stipendista (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2018-2019. boravila je kao gostujući istraživač na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Heidelbergu.

Angažovana je kao mentorka studentima na Pravnoj klinici u sklopu projekta ‚‚Pravne klinike na temu ljudskih prava" u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope, Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey 2019-2022.

Članica Upravnog odbora projekta - Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori - zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility III)

Članica radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku  - od januara 2023.

Izlagala je na brojnim seminarima, domaćim i međunarodnim konferencijama. Autorka i koautorka je više naučnih i stručnih radova, među kojima su i:

 • Jabučanin I, Stojanovski A, (2023.) Uticaj krivične presude na parnični postupak, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu: Zbornik radova IX Međunarodnog savjetovanja;
 • Đurišić J., Jabučanin I., Stojanovski A. (2022.) Prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu – standardi i sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu: Zbornik radova VIII Međunarodnog savjetovanja, https://aktualnosti-gpp.pravst.unist.hr/wp-content/uploads/2022/10/zbornik-aktualnost_2022.pdf;
 • Dika M., Jabučanin I (2021.) Izvršni postupak u Crnoj Gori - Neka aktuelna pitanja, Savjet Evrope;
 • Dika M., Martinović (Jabučanin) I. (2021) Institut zadužbina (zaklada, fundacija) u crnogorskom, hrvatskom i srpskom pravu - CANU - Zbornik radova sa Okruglog stola Zadužbine i fondacije u Crnoj Gori, https://canupub.me/knjiga/zaduzbine-i-fondacije-u-crnoj-gori/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjIzNzIzIiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D;
 • Jabučanin I., Stojanovski A. (2021). Novele Zakona o parničnom postupku unijete sa ciljem svrsishodnijeg ostvarenja prava na suđenje u razumnom roku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu: Zbornik radova VII Međunarodnog savjetovanja, https://aktualnosti-gpp.pravst.unist.hr/wp-content/uploads/2022/10/zbornik-aktualnost_2021.pdf; 
 • Bošković, B., Božović, B., Bracanović, A., Jabučanin, I. (2021). Zabrana diskriminacije LGBTI populacije. Podgorica: Centar za istraživanje društvenih nauka; 
 • Jabučanin I., Stojanovski A. (2021). Vršenje roditeljskog staranja i prava djeteta, Podgorica: STUDIA IURIDICA MONTENEGRINA, broj 2, godina III; https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina3-broj2/2-2021(5).pdf;
 • Dika M., Aras Kramar S. & Martinović (Jabučanin) I. (2021) THE CURRICULUM FOR HUMAN RIGHTS LEGAL CLINICAL EDUCATION IN MONTENEGRO, Council of Europe https://rm.coe.int/legal-clinics-concept/16809ee8dd;  
 • Dika M., Martinović (Jabučanin) I., (2020) O ustavnosti nekih instituta Zakona o izvršenju i obezbjeđenju te Zakona o javnim izvršiteljima, Studia Iuridica Montenegrina, br. 1. godina II https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina2-broj1/1-2020(1).pdf;
 • Dika M., Martinović (Jabučanin) I., (2018.) Analiza uticaja odluka Ustavnog suda Crne Gore na sistem redovnih sudova sa posebnim osvrtom na odnos Ustavnog i Vrhovnog suda Crne Gore, Savjet Evrope, https://rm.coe.int/analysis-of-the-impact-of-decisions-mon/16808f0ab8;
 • Martinović (Jabučanin) I., (2017.) Notarska forma i ugovori u nasljednom pravu, Strani pravni život, br. 2; file:///C:/Users/Sa%C5%A1a/Downloads/513-Article%20Text-996-1-10-20180929%20(1).pdf;
 • Martinović (Jabučanin) I., (2015.) Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima, Pravo i privreda, vol. 53, br. 7-9; https://pravoiprivreda.rs/xml/201-/2015c/2015-3c/PiP_2015-7-9-09.pdf;
 • Martinović (Jabučanin) I., (2012.) Vanugovorna odgovornost proizvođača od proizvoda sa nedostatkom, Zbornik Škole prava Evropske unije; 
 • Učestvovala kao nacionalni konsultant SE u pripremi analize: Bianku L., Trifunović P., Aras Kramar S.,; Martinović (Jabučanin), I. (2021.) Pravo na imovinu u kontekstu člana 1 Protokola 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Savjet Evrope.

Trenutni naučno istraživački projekti: CA21150- Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave) - WG2 member

Na UDG-u je angažovana na predmetima: Obligaciono pravo I i II, Građansko procesno pravo, Notarsko pravo i Vanparnično i izvršno pravo.

mr Ivana Jabučanin