Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Marija Karanikić-Mirić

Marija Karanikić Mirić je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Građansko pravo, predmet Obligaciono pravo. Objavlјuje radove u oblasti obligacionog i potrošačkog prava. Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Djuk u Sjedinjenim Američkim Državama, a doktorsku disertaciju na temu Krivica kao osnov vanugovorne građanskopravne odgovornosti odbranila je s odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručno se usavršavala na Triniti koledžu Univerziteta Oksford, Maks Plank institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Institutu za evropsko odštetno pravo u Beču i Institutu za političke studije u Parizu. Član je Evropskog pravnog instituta (European Law Institute) u Beču. Uređuje naučni časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. Objavila je preko sedamdeset naučnih i stručnih članaka i napisala, odnosno uredila sledeće knjige:

 

  1. Promena dužnika, monografija, predgovor napisao prof. dr Dragor Hiber, Službeni glasnik, Beograd 2017, 196 strana. Drugo dopunjeno izdanje je u pripremi za štampu (2020).

 

  1. Objektivna odgovornost za štetu, drugo neizmenjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd 2016, 1–256 [prvo izdanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 246 strane].

 

  1. Igor Vuković, Marko Davinić, Marija Karanikić Mirić (ur.), Životinje i pravo, tematski zbornik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 208 strana.

 

  1. Budimir Košutić, Jasminka Hasanbegović, Marija Karanikić Mirić et al. (ur.), Aron Barak – sudija i teoretičar prava, Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju, Beograd 2016, 157 strana.

 

  1. ‘Serbia’. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law, edited by Ingrid Boone. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2015, pp. 178.

 

  1. Marija Karanikic, Hans W. Micklitz, Norbert Reich (eds.), Modernising Consumer Law. The Experience of the Western Balkan, Volume 34 of Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e.V, Institut für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht, Nomos, Berlin 2012, 485 strana.

 

  1. Krivica kao osnov deliktne odgovornosti u građanskom pravu, monografija (priređena doktorska disertacija), predgovor napisao prof. dr Miodrag Orlić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2009, 363 strane.
dr Marija Karanikić-Mirić