Predmeti

FPN3OPII
Obligaciono pravo II

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Pravosudni modul

Angažovani predavači: