Predmeti

FPN2KPII
Krivično pravo II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: