Predmeti

FPN2OPI
Obligaciono pravo I

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Pravosudni modul

Angažovani predavači: