Predavači

Asistent
dr Milica Kovač - Orlandić

Milica Kovač – Orlandić rođena je 1983. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i tri razreda gimnazije.  Maturirala je u Heath High School, Paducah, KY-USA. 

Doktorsku disertaciju pod nazivom Pravo zaposlenog na privatnost i njegova zaštita odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu: prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Ljubinka Kovačević i prof. dr Predrag Jovanović.  Master studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Radno i socijalno pravo.  Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a za postignuti uspjeh tokom studija nagrađena je više puta. 

Zaposlena je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica kao asistent na predmetima Radno pravo, Evropsko radno pravo i Upravno pravo.  U periodu od 2007. do 2018.godine bila je zaposlena u Prvoj banci CG AD-osnovana 1901.godine gdje je obavljala brojne poslove, uključujući i funkciju praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima (Compliance).

Autorka je više naučnih i stručnih radova. Izlagala je na brojnim seminarima, školama prava, domaćim i međunarodnim konferencijama.  Od 2014. godine nalazi se na listi arbitara/miritelja pri Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova. Od 2019.godine angažovana je kao istraživač u Sociološkom centru Crne Gore – SOCEN.  Od 2019. godine član je Radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.  Sekretar je redakcije časopisa Studia Iuridica Montenegrina.

 

dr Milica Kovač - Orlandić