Predavači

Docent
Doc. dr Milica Kovač - Orlandić

Milica Kovač – Orlandić rođena je 1983. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i tri razreda gimnazije.  Maturirala je u Heath High School, Paducah, KY-USA. Doktorske akademske studije iz Radnopravne naučne oblasti završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranom disertacije pod nazivom Pravo zaposlenog na privatnost i njegova zaštita, pred komisijom u sastavu: prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Predrag Jovanović i prof. dr Ljubinka Kovačević.  Master akademske studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Javnopravni modul – podmodul Radno i socijalno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a za postignuti uspjeh tokom studija nagrađena je više puta.

Na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica zaposlena je od 2018. godine,  gdje predaje predmete Radno pravo, Upravno pravo i Evropsko radno pravo.   

Od 2014. godine nalazi se na listi arbitara/miritelja pri Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, zahvaljući čemu je prošla brojne obuke, te sama bila predavačica na obukama o vještinama mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova. 

Održala je gostujuća predavanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Srbija i na Fakultetu za menadžment ljudskih resursa na Povislanski univerzitetu, Poljska. Izlagala je na brojnim seminarima, školama prava, okruglim stolovima, naučnim skupovima, domaćim i međunarodnim konferencijama. 

Od 2019.godine angažovana je kao istraživačica u NVO Sociološki centar Crne Gore – SOCEN.  Članica je Etičkog komiteta Vlade Crne Gore. Članica je Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost koja je na Univerzitetu Donja Gorica oformljena u okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Sekretarka je redakcije časopisa Studia Iuridica Montenegrina i urednica nekoliko drugih publikacija Fakulteta pravnih nauka.  Bila je članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pregovaračko poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pregovaračko poglavlje 25 - Nauka i istraživanje i Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.  

Značajniji radovi:

M. Kovač Orlandić, Radno angažovanje studenata - nužnost radnopravne zaštite, Stanovništvo, 2023, 61(2), 69–84. https://doi.org/10.59954/stnv.541.

M. Kovač Orlandić, Transforamation of the Montenegrin Labour Legislation under the Influence of the EU Integration Process – Advantages and Disandvantages, (in) Adam Bence Balazs, ed., 2022, The Europeanization of Montenegro, A Western Balkan Country and it Neihgbourhood in Europe and the Global World, Baden-Baden, Nomos, pp. 265-290, ISBN 978-3-8487-8595-7 (Print); 978-3-7489-1108-1 (ePDF), https://www.researchgate.net/publication/361567230_Transformation_of_the_Montenegrin_Labour_Legislation_under_the_Influence_of_the_EU_Integration_Process_-_Advantages_and_Disadvantages;

M. Kovač Orlandić, Otkaz ugovora o radu zbog ponašanja zaposlenog van radnog vremena i van mjesta rada, Radno i socijalno pravo, Beograd, br.2/2022, str.183-198, YU ISSN 1450-5800, https://www.researchgate.net/publication/366439437_Otkaz_ugovora_o_radu_zbog_ponasanja_zaposlenog_van_radnog_vremena_i_van_mjesta_rada;

M. Kovač Orlandić, Evropski socijalni model – mit ili stvarnost, Studia Iuridica Montenegrina, Podgorica, br. 2/2022, str.59-71, ISSN 2661-2623 (štampana verzija); ISSN 2704-5315 (online verzija), https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina4-broj2/2-2022(3).pdf

M. Kovač Orlandić, Employee's right to privacy: Where is the bound of the employer's right to monitor employees' communications, Strani pravni život, broj 4, godina LXIV, 2020, str. 85-99, ISSN 0039-2138 (Printed); ISSN 2620-1127 (Online), https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/802/768;

M. Kovač Orlandić, Savremeni izazovi regulisanja radnog vremena: da li je granica između radnog i slobodnog vremena isuviše zamagljena?, Studia Iuridica Montenegrina, 2/2020, str. 101-117, ISSN 2661-2623 (štampana verzija); ISSN 2704-5315 (online verzija), https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina2-broj2/2-2020(5).pdf;

M. Kovač Orlandić, Video-nadzor u prostorijama poslodavca: Slučaj Antović i Mirković protiv Crne Gore, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 82/2019, str. 165-181, UDK 34(058); ISSN 0350-8501, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2019_82_lat.pdf;

M. Kovač Orlandić, Fleskibilizacija radnog prava – izazovi i granice, Studia Iuridica Montenegrina, 1/2019, str. 89-106, ISSN 2661-2623 (štampana verzija); ISSN 2704-5315 (online verzija), https://studiaiuridica.me/en/sim1-2019/;

M. Kovač Orlandić, Zaštita zaposlenog zaraženog virusom HIV-a sa posebnim ostvrtom na mogućnost poslodavca da zaposlenog testira na HIV, Međunarodna naučna konferencija „Pravo i multidisciplinarnost“, Niš, 12-13 april, 2019, str. 281-295, ISBN 978-86-7148-263-9. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/zbornik-Pravo-i-multidisciplinarnost-2019.pdf;

M. Kovač Orlandić, Pravo zaposlenog na zaradu kao socijalno-ekonomsko pravo, Zbornik radova Škole prava EU, FPN UDG, 2019, str. 77-92, ISSN 1800-93-87;

M. Kovač Orlandić, Radnopravni položaj i penzionisanje starijih radnika u svijetlu aktuelnih demografskih kretanja, Pravo i privreda, br. 4/6, 2016, str. 718-732, UDK 347.7, ISSN 0354-3501. file:///C:/Users/User/Desktop/Moj%20izbor%20u%20zvanje/Pravo%20i%20privreda%202016%20(4-6).pdf;

M. Kovač Orlandić, Radnopravni položaj zaposlenih sa porodičnim odgovornostima, Radno i socijalno pravo, Beograd, broj 1/2014, str. 343-366, YU ISSN 1450-5800;

M. Kovač Orlandić, Privremeno zapošljavanje posredstvom agencije, Zbornik radova Škole prava EU, FPN UDG, 2014, str. 71- 87, ISBN 978-9940-560-04-1;

M. Kovač Orlandić, Pravo na stručno usavršavanje i koncept doživotnog učenja, Radno i socijalno pravo, Beograd, 2/2011, str. 53-72, YU ISSN 1450-5800.

 

dr Milica Kovač - Orlandić