Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Budimir Košutić

Budimir Petra Košutić rođen je u Srpskom Itebeju, 23. novembra 1941. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, juna 1964.godine.

Magistarsku tezu “Pojam i oblici pravne odgovornosti” odbranio je 1970. godine, a doktorsku disertaciju Sudska presuda kao izvor prava 1973. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za asistenta na predmetu Uvod u pravo izabran je 1967. godine. Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu postao je marta 1985. godine.

Budimir Košutić je držao brojna predavanja na univerzitetima u Zapadnoj Evropi, Vašingtonu i Moskvi.

Učestvovao je na više međunarodnih kongresa za uporedno pravo i podnio više referata objavljenih u materijalima sa tih kongresa.

Objavio je više udžbenika, monografija i rasprava na srpskom i drugim svjetskim jezicima (na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku).

Udžbenici i monografije:

 • Uvod u pravo, Beograd, 1986;
 • Uvod u pravo (koautor s dr Radomirom D. Lukićem i dr Draganom Mitrovićem), Beograd, 2001;
 • Autonomno pravo, (koautor s dr Draganom Mitrovićem), Beograd, 1996;
 • Državno uređenje, Beograd, 2001;
 • Uvod u velike pravne sisteme današnjice, Beograd, 2002;
 • O društvenoj odgovornosti, s posebnim osvrtom na političku odgovornost, Pančevo, 1969;
 • Kolektivni pregovori, pravo na štrajk i lock out u savremenim kapitalističkim državama, Beograd, 1987;
 • Uvod u pravo (koautor s dr Radomirom D. Lukićem), Beograd, 2003;
 • Uvod u evropsko pravo, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006;
 • Uvod u jurisprudenciju, CID, Podgorica, 2008;
 • Uvod u velike pravne sisteme današnjice, 2. izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i CID, Bgd, 2008;
 • Uvod u pravo (Radomir D. Lukić – Budimir P. Košutić), 27. izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd, 2008;
 • Osnovi prava Evropske unije, CID, Podgorica, 2014.

 

Članci i druge rasprave:

 • Evropska unija, SAD i iščezavanje zajedničke države Južnih Slovena, Evropa i Srbi, SANU, Beograd, 1996, str. 655-663;
 • Islam i demokratija, Islam, Balkan i velike sile, SANU, Beograd, 1997, str. 585-601;
 • Nestanak SFRJ kao posledica sukoba civilizacija na Balkanu?, Susret ili sukob civilizacija na Balkanu, SANU, Beograd, 1998, str. 591-609;
 • Ideja revolucije i država naroda srpskog, Evropa i Istočno pitanje, SANU, Beograd, 2001, str. 559-578;
 • Savremenost ideje federalizma, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, br. 98/1995, str. 41-51;
 • Savremenost ideje države-nacije, Jugoslovenska teorija, filozofija i sociologija prava u prošlosti i danas, Beograd, 1997, str. 33-47;
 • Obaveza država da sarađuju s Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, Suđenja za ratne zločine, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2000, str. 143-153;
 • Međunarodna zaštita ljudskih prava i pravni položaj SRJ, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2, 1995, str. 57-63;

https://anali.rs/xml/199-/1995c/1995-1-2c/Anali_1995-1-2c-05.pdf

 • Perspektive nacionalne države, Pravni život, br. 5-6/1996, str. 23-36;
 • Državno-pravni poredak, pravna država i državno pravo, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-4, str. 155-170;

https://anali.rs/xml/200-/2001c/2001-1-4c/Anali_2001_1-4_155-170.pdf

 • Amsterdamski ugovor i socijalna politika, Evropsko zakonodavstvo, br. 1, 2002, str. 30-32;
 • Pravna priroda Ustavne povelje, Branič, br. 2/2002, str. 7-22;
 • Ombudsman i jugoslovensko pravo, Branič, br. 3-4/2002, str. 40-51;
 • Mastrihtski ugovor o Evropskoj uniji i Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora, Ustavne promene u nas, Kosovska Mitrovica, 2004, str. 21-35;
 • Višejezičnost - prednost ili usud Evropske unije, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 2/2006, str. 80-92;

https://anali.rs/xml/200-/2006c/2006-2c/Anali_2006_2_080-092.pdf

 • Sudski precedent u pravu Evropske unije, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 1/2007, str. 69-83;

https://anali.rs/xml/200-/2007c/2007-1c/Anali_2007-1_069-083.pdf

 • Zaštita osnovnih prava i sloboda u pravnom sistemu Izraela, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Broj 1/2008, str. 49-62;

https://anali.rs/xml/200-/2008c/2008-1c/Anali_2008-1_049-062.pdf

 • Neposredno dejstvo, suprematija i priroda prava Evropske unije, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka CANU, Podgorica, 2008, str. 153 – 170.

https://canupub.me/Docs/2008/063-Glasnik-ODN-19/Glasnik%20Odjeljenja%20dru%C5%A1tvenih%20nauka%2019-2008%20-%2007.%20Budimir%20Ko%C5%A1uti%C4%87.pdf

 • Prespektive zaštite socijalnih prava, Studia Iuridica Montenegrina, 1/2019, str. 9-22, ISSN 2661-2623 (štampana verzija); ISSN 2704-5315 (online verzija).

https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina1-broj1/1-2019(1).pdf

dr Budimir Košutić