Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Milica Kovač - Orlandić

Milica Kovač-Orlandić rođena je 1983.godine u Nikšiću.

Doktorsku disertaciju odbranila je 2018.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za radno i socijalno pravo, pod mentorstvom prof. dr Branka Lubarde. Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smjeru Radno i socijalno pravo završila je 2010.godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2007.godine, a za postignuti uspjeh tokom studija više puta je nagrađivana. Maturirala je u „Heath High School“ Paducah, KY-USA. U toku svog boravka u SAD-u bavila se volonterskim radom.

Od 2009.godine angažovana je kao saradnik u nastavi na predmetima Radno pravo i Evropsko radno i socijalno pravo, a od 2018.godine i na predmetu Upravno pravo na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.

U periodu od juna 2007.godine do februara 2018.godine bila je zaposlena u Prvoj banci CG AD-osnovana 1901.godine gdje je obavljala brojne poslove.

Objavila je značajan broj naučnih radova i stručnih tekstova i učestvovala na skupovima i konferencijama, a aktivno radi na projektima koji imaju za cilj jačanje demokratskih kapaciteta, vladavine prava, slobode, pravde, bezbjednosti i jednakosti, te zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Za miritelja i arbitra, pri Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, izabrana je u julu 2014.godine.
Član je Udruženja za radno pravo Crne Gore.
Član je Radne gupe za pregovaračko poglavlje 24- Pravda, sloboda i bezbjednost.