Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Budimir Košutić

dr Budimir Košutić
Budimir Petra Košutić rodjen je u Srpskom Itebeju, 23. novembra 1941. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, juna 1964.godine.

Magistarsku tezu Pojam i oblici pravne odgovornosti odbranio je 1970. godine, a doktorsku disertaciju Sudska presuda kao izvor prava 1973. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za asistenta na predmetu Uvod u pravo izabran je 1967. godine. Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu postao je marta 1985. godine.

Objavio je više udzbenika, monografija i rasprava na srpskom i drugim svjetskim jezicima (na engleskom, francuskom i njemackom jeziku). Najznacajni medju tim radovima, pored magistarske i doktorske teze, su: Pojam odgovornosti, s posebnim osvrtom na politickopravnu odgovornost, 1970; Kolektivni pregovori, pravo na štrajk i lock out u savremenim kapitalističkim državama, 1986; Izvori pravo u pravnom sistemu SFRJ (koautor sa prof. Borislavom T. Blagojević, rad objavljen sa engleskom i francuskom jeziku), 1985; Uvod u velike pravne sisteme današnjice, 2002; Uvod u pravo (koautor s akademikom Radomirom D. Lukićem), 23 izdanja, poslednje izdanje 2006; Uvod u evropsko pravo, 2006.

Budimir Košutić je držao brojna predavanja na univerzitetima u Zapadnoj Evropi, Vašingtonu i Moskvi.

Učestvovao je na više medjunarodnih kongresa za uporedno pravo i podneo više referata objavljenih u materijalima sa tih kongresa.