Predmeti

FPN2STP
Stvarno pravo

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: