Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Stevan Lilić

Rođen 1948. godine u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Beogradu, Njujorku i Kopenhagenu (1955-67). Maturirao sa odličnim uspjehom u Petoj beogradskoj gimnaziji (1961).
Diplomirao 1972 – student generacije – na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad Teorijske osnove pravnih informacionih sistema nagrađen Oktobarskom nagradom Grada Beograda (1978). Naučno istraživački rad na doktorskoj disertaciji obavljao je 1979-80. godine Boalt Hall School of Law University of California (Berkli) i na Columbia University Law School (Njujork). Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je odbranom, summa cum laude, disertacije Odnos uprave i građana (1981).
Za asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran 1975. godine, a za redovnog profesora 1997. godine. Rukovodi nastavom na redovnom i poslediplomskom studiju iz predmeta Upravno pravo, Posebno upravno pravo, Nauka o upravljanju, Pravna informatika i Pravo zaštite čovekove okoline. Konsultant je i član stručnih ocjenjivačkih komisija za magistarske radove i doktorske disertacije. Organizator, rukovodilac i predavač na brojnim drugim specijalizovanim pravnim kursevima i seminarima (pravosudni ispit – Beograd, Novi Sad, Informatika u pravosuđu i upravi, kontrola izbora, za radnike lokalne uprave u Srbiji i dr.).
U svojstvu gostujućeg predavača i istraživača u više navrata boravio na inostranim univerzitetima: University of Minnesota (Mineapolis, 1985/86), Instittut for rettsinformatik (Oslo, 1988), University of Pittsburgh, Duke University, Columbia University, University of Wisconsin, University of West Virginia, Law Library of Congress Washington D.C, (1992/93); Norwegian Institute for Human Rights (Oslo, 2001); University of Pittsburgh (2002) i dr.
Učestvovao je brojnim domaćim i međunarodnim stručnim, naučnim i mirovnim skupovima u zemlji i inostranstvu: Inter-University Center, Dubrovnik (1987-1991, 2001); Kongres JUUNP (Budva, 1989); National Report, IISA World Congress (Madrid, 1990); New Directions of Administrative Law, BC (London, 1990); Pluralism in Legal Thinking, UP (Warszawa, 1991); Budvanski pravnički dani, UPJ (Budva, 1995/98); Kopaonički susreti pravnika, UPS (Kopaonik, 1993/97); Pravosudni informacioni sistem Jugoslavije, SZI (Beograd, 1994); Međunarodni standardi zaštite ljudskih prava, UJP-BCLJP (Beograd, 1995); Conscientious Objection and Civil Military Service, IBB (Minsk, 1995); IACL World Congress (Tokyo, 1995); IISA World Congress (Beijing, 1996); CEU, Budapest (1997/98); Peace Congress, (Osnabrück, 1998); Public Opinion, Mass Media, and Legislative Bodies of Russian Federation, NSCS (Novosibirsk, 1998); Crna Gora i savremena diplomatija, ASFP (Kotor, 1998); Principi nezavisnosti sudstva i garancije sudijske nezavisnosti, UJP-ABA/CEELI (Beograd, 1998); Local Communities as Basis for Local Self-Government, YCLS (Donetsk, 1998); Local Government, Privatization and Securities Law, WJA (Kiev, 1998); Sloboda štampe i Zakon o javnom informisanju, YULAW (Beograd, 1998); Kosovo – E ora di pace, CIS (Firenze, 1999); BAN – Balkan Network Against Torture (Atina, Solun, Sofija, Sarajevo, Opatija, 1998/2000); Tajni policijski dosije – šta dalje (Beograd, 2001); Accountability Through Transparency (Bukurešt, 2001); Non-Discrimination Review (Council of Europe, 2002); East-West Institute Project on Parliamentary Practice (Sofia-Tirana-Podgorica, 2002-2004); UN World Summit on Information Society (Ženeva, 2003); European Union and Legal reforms – Summer School (Bologna, Herceg-Novi, ko-direktor, 2003) i dr.
Objavio preko 300 naučnih, stručnih i drugih radova, članaka i monografija u domaćim i inostranim stručnim i naučnim publikacijama:
Primena kibernetike u oblasti prava (1974); Le controle administratif en Yougoslavie (ko-autor, Bruxelles, 1979); Upravno pravo I-II (udžbenik, ko-autor, 1978); Organizacija javne uprave (udžbenik, 1980); Organski pojam uprave (1983); Osnovi upravnog prava (univerzitetski udžbenik, saradnik, 1983); Les rapports mutuels des organes administratifs en Yougoslavie (Paris-Beograd, 1985); Organizacija uprave i pravosuđa (udžbenik, 1988); Expert Systems and Citizens in Public Administration (Bled, 1989); Expert System Standards in Developing the lus Liber Legal Library Information System (ko-autor, Oxford, 1989); Osnovi pravnih postupaka I-II (udžbenik, ko-autor, 1989/90); Expert Systems in Public Administration (London, 1990); Administrative Legislative Reform and Administrative System Compatibility (Madrid, 1990); Data Protection Ombudsman (Novi Sad, 1990); Zakon o radnim odnosima u državnim organima sa objašnjenjima (ko-autor, 1991); Pravna informatika (univerzitetski udžbenik, 1991); Upravno pravo (ko-autor, univerzitetski udžbenik, 1991); Die Verfassung der Republik Serbien (zbornik radova, Graz, 1991); Uprava u parlamentarnom sistemu podele vlasti i Ustav Srbije (1992); Ljudska prava, ombudsman i Ustav Srbije (1992); Ustav neposredne ratne opasnosti (1992); Administrativni ugovori i javne službe (1993); Upravno pravo u delima profesora Pravnog fakulteta u Beogradu u periodu 1841-1941 (1994); Monopol i antimonopol javnih službi (1994); Pravna i anti-pravna tradicija (1994); Aktuelna ustavna i druga pitanja konstituiranja pravne države (urednik, 1994); Kompjuteri za pravnike (priručnik, ko-autor, 1994); Upravo pravo (univerzitetski udžbenik, 1995, 1998); The Unbearable Lightness of Constitutional Being (Tokyo, 1995); Teorijski pojam uprave (1995); Pravni položaj manjina prema ustavu SR Jugoslavije (1996); Oglašavanje rešenja ništavim i upravni spor (1996); Nacionalna država je mrtva (1997), Drama Jugoslavenskog državljanstva (1997); Upravno pravo Evropske unije (1997); Savremene tendencije upravne reforme (1997); Međunarodno upravno pravo (1997); Pravo privatnosti (1997); Law, Public Administration and Social Change (ko-autor, CEU, 1997); Administration as a System of Social Regulation (Beograd, 1997); Lokalna samouprava u Srbiji i Crnoj Gori (1997); Kriegsdienstverveigerung als grundlegendes Menschen-recht (ko-autor, Offenbach, 1998); Upravno sudstvo i novi Zakon o upravnim sporovima (1998); Informatička tehnologija i upravni akti (koautor, Žabljak, 1998); Status lica i administrativne procedure u pravu Evropske unije (1998); Komentar Zakona o opštem upravnom postupku (ko-autor, 1998); Posebno upravno pravo (univerzitetski udžbenik, 1998); Sloboda štampe i Zakon o javnom informiranju (ko-urednik i autor, 1998); ZUP & ZUS (komentar, 1996, 1999); Jugoslovenski federalizam i legimitet saveznih institucija (Podgorica, 1999); Prigovor savesti kao fundamentalno ljudsko pravo (koautor, 2000, 2001); Amnesty – Concept and Legal Nature (YUCOM, 2000); Sudske odluke i stvaranje prava sa posebnim osvrtom na stvaranje Upravnog prava Evropske unije (2000); The Rule of Law, Democracy and Human Rights (2000); Torture – Bringing Cases to Court (YUCOM, 2001); Nauka o upravljanju (univerzitetski udžbenik, ko­autor, 2001); Right of Access to Public Information (CPS, 2001); Human Rights in Serbian Transition, Can the Ombudsman Help (Oslo, 2001); Upravno pravo (univerzitetski udžbenik, koautor, 1999, 2002, 2004); Nauka o upravljanju (koautor, 2001); Podela vlasti i nezavisno sudstvo (redaktor, 2002); Rule of Law, Administrative Reform and Local Self-Government (Zagreb-Sarajevo, 2002); Case Law and Statutory Law – European Standards and Post-Communist Reality (Bologna 2002); Ombudsman (ko-autor, 2002); Pravne teme (urednik, 2002); Kosovo – decentralizacija (koautor, 2002); Sloboda pristupa informacijama (redaktor, 2003); Model zakon o javnoj upravi i javnim službenicima (član stručnog tima, 2003); Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora (2003) i dr.
Stručna udruženja i časopisi (sadašnja i ranija): Predsjednik Društva za pravnu informatiku (glavni urednik časopisa Kompjuteri i pravo/Computers and Law); Predsjednik udruženja pravnika za demokratski pravni poredak – Lawyers for Democracy; Predsjednik savjeta Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava (glavni urednik časopisa Ljudska Prava/Human Rights), Generalni sekretar Udruženja pravnika Jugoslavije (član Izdavačkog savjeta časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke); član Izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije (član redakcije časopisa Pravni život), član Predsjedništva Jugoslovenskog udruženja za političke nauke; član Izvršnog odbora Udruženja za Evropsko pravo (član redakcije časopisa Revija za Evropsko pravo); član redakcije časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu; član Izvršnog odbora Udruženja za javnu upravu Jugoslavije; član Predsjedništva Jugoslovenskog udruženja za političke nauke; Konsultant za rubriku Yugoslavia – Update (East European Constitutional Review, New York, Budapest); član ekspertske grupe i rukovodilac tima za izradu modela Zakona o Lokalnoj samoupravi i Zakona o republičkoj upravi (PALGO); predavač na Diplomatskoj akademiji (MIP); urednik izdanja YUCOM – Campaign, Legislation, Cases', urednik izdanja Ljudska prava ovde i sada (YUCOM); Rukovodilac odsjeka za javnu upravu (PALGO centar) i dr.
Osnivač je aktivni učesnik mirovnog pokreta u Srbiji i u nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava od 1991. godine (Centar za antiratnu akciju, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Odbor za zaštitu univerzitetskih sloboda, Komitet pravnika za ljudska prava i dr.) Redovno je prisutan u medijima.
Član Predsedništva Demokratske opozicije Srbije (1999-2000); član Task Force on the Future of FRY (Bratislava Process); Narodni poslanik DOS u Skupštini Srbije (decembar 2000-2003); Član Ustavne komisije Skupštine Srbije (2003).
Govori engleski, španski i danski – služi se italijanskim, francuskim i njemačkim jezikom.

dr Stevan Lilić
Kontakt podaci