Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mladen Vukčević

Rođen je 13.01.1962. godine u Podgorici, u porodici prosvjetnih radnika.

U osnovnoj i srednjoj školi dobitnik je diplome „Luča“. Na Pravnom fakultetu u Podgorici studije je završio prije roka, sa prosječnom ocjenom 9,70. U toku studija bio je student-prodekan Pravnog fakulteta u Podgorici i student-prorektor Univerziteta Crne Gore. Za najboljeg studenta Crne Gore proglašen je 1984. godine, dobitnik je Plakete Univerziteta Crne Gore i više nagrada za uspjeh u studiranju.

Magistarsku tezu pod naslovom „Promjene Ustava – teorijsko normativni problemi“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor: prof. dr h.c. Pavle Nikolić). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Sudska vlast u stvaranju i razvojnom usponu crnogorske novovjekovne države do 1914. godine“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (mentor: akademik Mijat Šuković).

Profesor je na predmetima Ustavno pravo, Uvod u jurisprudenciju, Ljudska prava, Ustavno sudstvo i Organizacija pravosuđa. U zvanju je redovnog profesora.   

Bio je profesor na: Policijskoj akademiji (predmet Ustavno pravo), Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici (predmet Ustavno pravo), Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo (predmet Ustavno pravo). Predavač po pozivu bio je na: na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (odsjek za političke studije) i Diplomatskoj akademiji, kao i gostujući profesor na Univerzitetu "Alfa" u  Beogradu. Takođe, bio je član je Odbora za pravne i političke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Član je savjeta časopisa “Izbor sudske prakse” (Beograd); Izdavačkog savjeta Godišnjaka Fakulteta pravnih nauka (Banja Luka); Uređivačkog odbora časopisa “Pravni zbornik”, Podgorica;  Uređivačkog odbora časopisa za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava “Perjanik”, Podgorica; Uređivačkog odbora časopisa Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran” i član Srpskog udruženja za Ustavno pravo.

Član je ekspertskog tima za oblast "Institucionalni okvir i međunarodni odnosi", u okviru projekta "Think Tank", u organizaciji Ministarstva za nauku Vlade Crne Gore. Član je Stručnog savjeta fondacije "Petrović - Njegoš". Bio je član ekspertskih grupa za izradu brojnih ustavnih, zakonskih i drugih pravnih akata.  

Obavljao je funkciju predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore, predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore i predsjednika Skupštine Udruženja pravnika Crne Gore, člana Upravnog odbora evro-mediteranske mreže sudskih savjeta, člana Nacionalnog savjeta za obrazovanje i Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Vlade Crne Gore.

Koautor je četiri univerzitetska udžbenika (Ustavno pravo, Uvod u jurisprudenciju, Uvod u ljudska prava, Poslovno pravo) i dva udžbenika za srednje škole (Osnovi prava, Ustavno uređenje Crne Gore).  Profesor Vukčević autor je Komentara ustava Crne Gore (dva izdanja) i dvije monografije: Ustavne teme na stranicama Pravnog zbornika (1933 – 2017) i Pravnički i ostali zapisi. Autor je priručnika za predmet Sudsko organizaciono pravo, koji je po prvi put uveden u nastavni proces na pravnim fakultetima u Crnoj Gori, kao i prvog priručnika za polaganje pravosudnog ispita (Ustavni sistem i organizacija pravosuđa). Autor je odrednice „Legislativa diplomatije Crne Gore“ u Diplomatskom leksikonu Crne Gore (izdanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti).

Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima, od kojih navodimo:

 

- Mladen Vukčević, Nacrt za istoriju ustavnosti Crne Gore, Studia iuridica montenegrina, br. 1/2021. (link: https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina3-broj1/1-2021(4).pdf)

- Vukčević Mladen, Vukčević Ivan, Poslanički imunitet (ustavno oblikovanje i zakonsko "preoblikovanje"), Pravni život, 12/2019, tom IV.

- Vukčević Mladen, Izbor sudija u Crnoj Gori (normativni izazovi i problemi primjene), Zbornik radova sa savjetovanja „Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite, Zlatibor, 2018.

- Vukčević Mladen, Preambule i osnovna načela kao izvorišta crnogorskih ustava, Crnogorski anali, Cetinje, 12/2017.

- Vukčević Mladen, Vukčević Ivan, Izrada Ustava za Knjaževinu Crnu Goru (autorstvo i hod od Nacrta do Ustava), Pravni zbornik, Podgorica, 1/2017. (link: https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina3-broj1/1-2021(4).pdf)

- Vukčević Mladen, Bošković Miloš, Pravni sistem u Crnoj Gori, Judicial system in Montenegro (Historical development, basic principles and organisation), Law, justice, review, Istanbul, 13/2016. (link: http://uniset.ca/microstates2/me_judicial_system.pdf)

- Vukčević Mladen, Ustavni sud Crne Gore i trougao vlasti, Pravni zbornik, Podgorica, 2/2016.

- Vukčević Mladen, Granice suspenzivnog veta, Pravni zbornik, Podgorica, 3-4/2015.

-  Vukčević Mladen, Vukčević Ivan, Pravnička misija dr Luja Vojnovića u Crnoj Gori, Matica, Cetinje-Podgorica,63/2015.

(link: http://www.maticacrnogorska.me/files/63/12%20mladen%20vukcevic,%20ivan%20vukcevic.pdf)

- Vukčević Mladen, Odluke AVNOJ-a i vertikala crnogorske državnosti, „Matica“, br. 56/57, godina XV, Cetinje – Podgorica, 2014.

- Vukčević Mladen, Ćupić Danilo, Razvoj ideje vladavine prava i promjene ustava kao preduslov evropskih integracija (primjer Crna Gora), Zbornik radova sa naučnog skupa „Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo, 2014. (link: https://www.pravni.ues.rs.ba/naucni-skup/75-Izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnih-skupova/3577-naucni-skup-vladavina-prava-i-pravna-drzava-u-regionu)

- Vukčević Mladen, „Stvaranje crnogorske države“ – studija akademika Branka Pavićevića, Zbornik radova sa naučnog skupa „Branko Pavićević – život i djelo“, Nikšić, 2013.

- Vukčević Mladen, Ustav Crne Gore - izazovi prvog petogodišta, Pravni zbornik, br. 1/2 – 2013.

- Vukčević Mladen, Osvrt na ustavne garancije prava iz Habeas corpus-a u Ustavu Crne Gore (dostojanstvo i nepovredivost ličnosti, lišenje slobode, pritvor), Advokat, god. XIX, br.17, Podgorica, 2013.

- Vukčević Mladen, Tri decenije Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (IACL), Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Banja Luka, br. 2/2012. (link: http://www.gfpn-au.com/sites/default/files/GFPN-2-2/GFP_godina%202_broj%202%20Mladen%20Vukcevic.pdf)

 

-  Vukčević Mladen Ogled o novom ustavnom modeliranju Ustavnog suda u Nacrtu amandmana na Ustav Crne Gore, Pravni zbornik, br.  1-2/2012.

- Vukčević Mladen, Ćupić Danilo, Ustavna žalba kao sredstvo zaštite ljudskih prava i sloboda (skica za crnogorsko iskustvo), Zbornik radova sa naučnog skupa “Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“,Istočno Sarajevo, 2011. (link: https://www.pravni.ues.rs.ba/o-fakultetu/naucni-skup-2/75-Izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnih-skupova/2150-naucni-skup-aktuelnost-i-znacaj-ljudskih-prava-i-sloboda)

- Vukčević Mladen, Rodna ravnopravnost u crnogorskim ustavima, Pravni zbornik, br. 1-2/2010.

- Vukčević Mladen, Refleksije o položaju Ustavnog suda u Ustavu Crne Gore, Godišnjak Pravnog fakulteta univerziteta „Mediteran“, br. 1/2008.

- Vukčević Mladen, Pozitivna diskriminacija manjina u izbornom zakonodavstvu (ocjena ustavnosti jednog modela), Pravni zbornik, 1-2/2006-2007.

- Vukčević Mladen, Ogled o zakonskom uredjivanju načina rada Crnogorske narodne skupštine, Istorijski zapisi,  br. 1-4/2006.

- Vukčević Mladen, Osvrt na ekspertski tekst  Ustava Crne Gore, Zbornik radova sa savjetovanja Ustavnog suda RCG i OSCE, Podgorica, 2007.

- Vukčević Mladen, Ostvarivanje univerzalnog načela vladavine prava u radu Ustavnog suda Republike Crne Gore, ''Matica'' br. 29/30, godina VIII, Cetinje – Podgorica 2007.

- Vukčević Mladen, Značaj izučavanja  poslovnog prava za obrazovanje kadrova u turizmu, ''Vaspitanje i obrazovanje'' , br. 4, Podgorica, 2006. 

- Vukčević Mladen, Ustavno-sudska zaštita ljudskih prava u novom Ustavu Crne Gore, Zbornik radova sa regionalnog savjetovanja ''Položaj i uloga Ustavnog suda u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima'', Miločer, 2006. 

- Vukčević Mladen, Uredjenje sudske vlasti u Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905. godine u svom vremenu, Zbornik radova, CANU (naučni skupovi knj. 78, odjeljenje društvenih nauka knj. 30) 2006. 

- Vukčević Mladen, Parlamentarni ili predsjednički sistem- o polazištima i načinu razrješenja ovog ustavnog čvorišta, Zbornik radova - CANU i Pravni fakultet  u Podgorici, 2005.

- Vukčević Mladen, O Poslovniku skupščine državne skupnosti Srbija in Črna Gora, Pravna praksa, št. 49-50,  Ljubljana, 2005.

- Vukčević Mladen, Poslanice Petra I Petrovića Njegoša (jedan pokušaj   pravničkog čitanja), Arhivski zapisi, br.1-2, godina X/2003, Cetinje, 2005. (link: http://dacg.me/wp-content/uploads/2019/04/Arhivsk_zapisi_XIX_2012_br_2.pdf)

- Vukčević Mladen, Volja i norma (politički konsenzus i Ustav), Pravni zbornik, 1/2/2004-2005.

- Vukčević Mladen, Centralnoevropska inicijativa (CEI) kao oblik regionalne saradnje, Istorijski zapisi, godina LLXXVI, br.1-4/2003.

- Vukčević Mladen, Službena glasila kao specifične pravne biblioteke,  Bibliološki glasnik, Podgorica, br.1/2004.

- Vukčević Mladen, Prikaz zakonodavne aktivnosti Državne zajednice Srbija i    Crna Gora, Prava čoveka, br. 1/2, Beograd, 2004.

- Vukčević Mladen, Marković Milan, Aktuelna izvedba ustavnih načel demokracije in delitve oblasti v Republiki Černi Gori,  ''Dignitas'' (Revija za človekove pravice), Ljubljana, 19-20/2003.

- Vukčević Mladen, Značajni osnovi i oblici ostvarivanja prava ''inovjeraca'' u vršenju sudske vlasti u Crnoj Gori (1833-1914), ''Prava čoveka'', Beograd, br. 9-10/2003.

- Vukčević Mladen, Dragović Slobodan, ''Organi Republike Crne Gore'', ''Pregled'', godina XLVII, beograd, br. 3/2003.

- Vukčević Mladen, Prilog raspravi o stabilosti aktuelnog Ustava, Zbornik radova sa savjetovanja ''Pravni sistem Republike Crne Gore - stanje i osnova razvoja'', Podgorica, 1997.

- Vukčević Mladen, Poslaničko pitanje u parlamentarnoj praksi SR Jugoslavije, Izbor iz sudske prakse (sudsko-informativni časopis), boegrad, br. 5/1996.

 

Bio je mentor ili član komisija na brojnim specijalističkim i magistarskim radovima. Učesnik je većeg broja međunarodnih kongresa i konferencija iz oblasti javnopravnih nauka. Studijski boravci - SAD, Rusija, Francuska, Italija, Norveška, Finska ...

Pored ostalih, obavljao je dužnosti: predsjednika Ustavnog suda Crne Gore; potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministra bez portfelja u Vladi Crne Gore; poslanika; generalnog sekretara Vlade SRJ; specijalnog savjetnika predsjednika Državne zajednice Srbija i Crna Gora; člana Tužilačkog savjeta; administrativnog direktora univerziteta “Mediteran” i dekana Pravnog fakulteta univerziteta “Mediteran”.

Oženjen, supruga Zorica (dipl. pravnik), djeca: Marko (dipl. ecc),  Marija (dipl. pravnik) i Ivan (doktorand prava).

 

dr Mladen Vukčević