Predavači

Docent
Doc. dr Dragica Žugić

Rođena je 25. decembra 1974.god. u Nikšiću. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na smjeru Engleski jezik i književnost – A i Italijanski jezik – B 1998.god sa prosječnom ocjenom 9,19. Kao jedan od najboljih studenata Fakulteta, dobila je prestižnu studentsku nagradu "18. septembar" za 1998.godinu, koju dodjeljuje Skupština opština Nikšić. Master i doktorske studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, modul Jezik sa prosječnom ocjenom 9,63. Doktorsku disertaciju pod nazivom " Usvajanje sistema članova i kategorije određenosti i neodređenosti u engleskom jeziku" odbranila je u junu 2014.godine i stekla naučni naziv doktor nauka- filološke nauke.


Boravila je u okviru programa razmjene akademskog osoblja na univerzitetima u Italiji, Hrvatskoj, BiH, učestvovala u više projekata kao istraživač (TEMPUS, FP7, Erasmus+) i na međunarodnim konferencijama gdje je prezentovala radove iz oblasti morfologije, semantike i primijenjene lingvistike. Predsjednik je Udruženja anglista Crne Gore MONTESSE osnovanog u decembru 2018.god.

 

dr Dragica Žugić