Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mihajlo Dika

Rođen. 11. februara 1943. u Skoplju, Sjeverna Makedonija. Osnovnu i srednju školu završio u Puli, Hrvatska, a upisao se na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1960/61 godine, gdje je diplomirao 1963. godine, magistrirao 1970. godine, te doktorirao 1984. godine. Aprila 1971. izabran za asistenta na Katedri za Građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1985. izabran za docenta, 1988. za vanrednog profesora, a 1991. za redovnog profesora. 1996. godine je na katedri za Građansko procesno pravo imenovan za redovnog profesora. Bio je dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1999. do 2001. godine gdje mu je 2015. godine dodijeljeno zvanje profesor emeritus.

Član je više naučnih i stučnih udruženja kao što su Hrvatska arbitražna udruga (gdje je 1995. izabran za predsjednika upravnog odbora), Hrvatsko društvo za međunarodno pravo, Internationale Vereinigung für Zivilprozess, International Association for Procedural Law. Predsjednik je Stalnog izabranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Dopisni je član Makedonske akademije nauka i umjetnosti od 2009.

Kao istaknuti naučnik i profesor 2006. godine je primio počasni doktorat Univerziteta Kiril i Metodije u Skoplju.

 BIBLIOGRAFIJA

 

 1. OPĆE UREĐENJE ODLUČIVANJA O NAKNADI TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA, u „Liber amicorum Zoran Parać“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022., str. 73.-110. https://hrcak.srce.hr/file/405891

 

 1. O USTAVNOSTI, KORUPTOGENOSTI I ZLOUPOTREBLJIVOSTI INSTITUTA PREDSTEČAJNE NAGODBE PREMA NJEGOVU UREĐENJU IZ 2012. I 2013. GODINE - POKUŠAJ PRAVNE ANALIZE JEDNOG SLUČAJA IZ HRVATSKE ZAKNODAVNE POVIJESTI, u „Pravo i društvo, Liber amicorum Josip Kregar“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022., str. 307. do 332.

 

 1. TROŠKOVNI STATUS SVJEDOKA I VJEŠTAKA U PARNIČNOM POSTUPKU I PITANJE USTAVNOSTI NEKIH ODREDNICA TOGA STATUSA, u „Život posvećen vladavini prava, Liber amicorum Mladen Žuvela“, Zaklada Zlatko Crnić, Zagreb, 2022., 259-274.

 

 

2021.

 

 1. INSTITUT FONDACIJA (ZAKLADA, ZADUŽBINA) U CRNOGORSKOM, HRVATSKOM I SRPSKOM PRAVU (u koautorstvu s Ivanom Martinović), Zbornik radova „Zadužbine i fondacije u Crnoj Gori“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Univerzitet Donja Gorica, 2021., str. 57. do 106. https://canupub.me/en/knjiga/zaduzbine-i-fondacije-u-crnoj-gori/

 

 1. O NEKIM POSEBNIM SLUČAJEVIMA SEPARATNOG ODLUČIVANJA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA, Zbornik Pravnog fakutlet Sveučilišta u Rijeci, vol. 42., br. 2., Rijeka, 2021., str. 263.-282., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/382107

 

 1. SUKOB O NADLEŽNOSTI I SUKOB O PUTOVIMA PRAVNE ZAŠTITE U GRAĐANSKOPRAVNIM STVARIMA PREMA INTERNOM HRVATSKOM PRAVU, Zbornik radova VII. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2021., str. 1.-22., izvorni znanstveni rad. https://aktualnosti-gpp.pravst.unist.hr/wp-content/uploads/2022/10/zbornik-aktualnost_2021.pdf

 

 1. NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA KAD TUŽENIK NIJE DAO POVODA ZA PARNICU TE PRIZNA TUŽBENI ZAHTJEV, „Pravo u gospodarstvu“, siječanj 2021., str. 7.-60., izvorni znanstveni rad.

 

 1. O TROŠKOVIMA UČINJENIM TIJEKOM I U POVODU PARNIČNOG POSTUPKA U HRVATSKOM PRAVU, Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, br. 2/2021., Beograd, 2021., str. 97.-114., originalni naučni rad. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2683-443X/2021/2683-443X2102097D.pdf

 

 

2020.

 

 1. O KONAČNOM SNOŠENJU PARNIČNIH TROŠKOVA PREMA NAČELU PRESUMIRANOG DAVANJA POVODA ZA PARNICU NAKON NOVELE ZPP-a 2019., zbornik radova „Novine u parničnom procesnom pravu“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2020., str. 17.-78.

 

 1. O USTAVNOSTI NEKIH INSTITUTA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU I ZAKONA O JAVNIM IZVRŠITELJIMA (u koautorstvu s Ivanom Martinović), Studia Iuridica Montenegrina, Br. 1, Godina II, 2020. https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina2-broj1/1-2020(1).pdf

 

 1. - NAKNADA TROŠKOVA U SLUČAJU POVLAČENJA TUŽBE I ODRICANJA OD TUŽBENOG ZAHTJEVA PREMA NOVELIRANOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 41, br. 1., Rijeka, 2020, str. 1.-40., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/345957

 

 1. PRIPREMA PRIJEDLOGA NAGODBE U POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE I GLASOVANJE O TOM PRIJEDLOGU, Zbornik radova s VI. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, Pravni fakutlet Sveučilišta u Splitu, Split, 2020., str. 1.-18., izvorni znanstveni rad. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/acvplw2020&div=3&id=&page=

 

 1. NAKNADA TROŠKOVA U IZLUČNIM PARNICAMA, „Pravo u gospodarstvu“, svibanj 2020., 389.-412., izvorni znanstveni rad.

 

 

2019.

 

 1. JAVNOBILJEŽNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ – STANJE I PERSPEKTIVE, zbornik radova za okrugli stol “Javni bilježnici u europskom kontekstu“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019. https://www.hjk.hr/Portals/0/CasopisJB/Javni%20bilje%C5%BEnik%20broj%2046.pdf?ver=0dxS-UwZA6tNUNpF3J7RMQ%3d%3d

 

 1. ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE VIŠIH SUDOVA U PARNIČNOM POSTUPKU U POJEDINIM PREDMETIMA, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39, br. 1., Rijeka, 2019., str. 1.-43., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/293473

 

 1. O RAZLOZIMA ZA IZUZEĆE I O POKRETANJU INCIDENTALNOG POSTUPKA ZA IZUZEĆE, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 40, br. 1., Rijeka, 2019., str. 1.-33., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/320047

 

 1. O TROŠKOVNOM STATUSU UMJEŠAČA NAKON NOVELE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2019., Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravoteorijska i praktična dostignuća“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2019., str. 1.-38., izvorni znanstveni rad.

 

 1. NOVINE U UREĐENJU POSTUPKA PRED PRVOSTUPANJSKIM I DRUGOSTUPŠANJSKIM SUDOM U POVODU ŽALBE PREMA ZID ZPP 19. „Zakonitost“, br. 4/2019., str. 3.-15., izvorni znanstveni rad.

 

 

2018.

 

 1. O USTAVNOSTI ODREDABA ZAKONA O SUDOVIMA O OBVEZATNOSTI PRAVNIH SHVAĆANJA PRIHVAĆENIH NA SJEDNICAMA ODJELA ODNOSNO NA SJEDNICAMA SVIH SUDACA VIŠIH SUDOVA I O NJIHOVOJ USTAVNOSUDSKOJ KONTRALABILNOSTI, U „Liber amicourm Aldo Radolović“, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldo Radolović, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2018., str. 109.-124., izvorni znanstveni rad.

 

 1. GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO, UTVRĐIVANJE ČINJENICA, VII. knjiga, „Narodne novine“ 2018., str. V-XLIII. i 1.-922.

 

 1. O FUNKCIONALNOJ NADLEŽNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU, Zbornik radova IV. Međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravoteorijska i praktična dostignuća“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2018., str. 9.-38., izvorni znanstveni rad.

 

 1. GRANICE MORATORIJA PRAVNIH POSTUPAKA PROTIV DUŽNIKA NAD KOJIM JE OTVOREN POSTUPAK IZVANREDNE UPRAVE, „Pravo u gospodarstvu, br. 6/2018., str. 1171.-1198., izvorni znanstveni rad.

 

 

2017.

 

 1. OPĆEPOZNATE ČINJENICE U PARNIČNOM POSTUPKU, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 1., Rijeka, 2017., str. 1.-22., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/262443

 

 1. O NOVINAMA U OVRSI NA NEKRETNINI RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE PREMA NOVELI OVRŠNOG ZAKONA IZ SRPNJA 2017., Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017., str. 9.-50., izvorni znanstveni rad.

 

 

2016.

 

 1. OPĆE UREĐENJE SUDSKE ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA S POSEBNIM OSVRTOM NA SUDSKU ZAŠTITU KOLEKTIVNIH PRAVA I INTERESA POTROŠAČA, zbornik radova za Okrugli stol „Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj“, Hrvatska akademija znanosti u umjetnosti, 2016., str. 21.-36.

 

 1. O NEDOPUŠTENIM DOKAZIMA U PARNIČNOM POSTUPKU, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 37, br. 1., Rijeka, 2016., str. 3.-33., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/236754

 

 1. O GRANICAMA NOTARIZACIJE – U POVODU PRESUDE USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE BROJ U-5710 OD 2.12.2015., Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravoteorijska i praktična dostignuća“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016., str. 9.-26, izvorni znanstveni rad.

 

 

2015.

 

O STANDARDIMA UTVRĐENOSTI ČINJENICA U PARNIČNOM POSTUPKU, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 36, Rijeka, 2015., str. 1.-70., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/208191

 

 1. MARGINALIJE UZ PROBLEM ODREĐIVANJA POJMA ČINJENICA U PARNIČNOM POSTUPKU, Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Split, 2015., str. 1.-14, izvorni znanstveni rad.

 

 1. MARGINALIJE UZ NAGOVIJEŠTENE PRAVCE REFORME HRVATSKOG ARBITRAŽNOG PRAVA, Liber amicorum Gašo Knežević, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, Udruženje za arbitražno pravo, Beograd 2015., str. 372.-408.

 

 

2014.

 

 1. O USTAVNOSTI PRAVNOG UREĐENJA INSTITUTA PREDSTEČAJNE NAGODBE, Zbornik radova „Hrvatsko insolvencijsko pravo“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2014., str. 51.-68.

 

 1. ZAKONSKE PREDMNJEVE – PRILOG UČENJU O VIRTUALNOSTI PRAVNE STVARNOSTI, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 35, br. 1., Rijeka, 2014., str. 1.-60., izvorni znanstveni rad. https://hrcak.srce.hr/file/193210

 

 

2013.

 

 1. GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO, SUDSKE ODLUKE I SUDSKA NAGODBA, IX. knjiga, „Narodne novine“ 2013., str. 1.-638.

 

 

2012.

 

 1. Novi Ovršni zakon (u koautorstvu s V. Bilićem, V. Boićem, R. Dukom, A. Redžić), Novi informator, Zagreb, 2012.

 

 1. Novine u Ovršnom zakonu iz 2010. s posebnim osvrtom na ovrhu na novčanim tražbinama, Pravo u gospodarstvu, vol. 51, br. 1, 2012., str. 285 – 329.

 

 1. O rješenju u parničnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33, br. 1, 2012., str. 37 - 65.

 

 1. Ovršni zakon (NN br. 112/2012), tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom, izdanje prema stanju na dan 18. X. 2012., Narodne novine, Zagreb, 2012.

 

 1. Ovršni zakon (NN br. 112/2012), tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom, 2. neizmijenjeno izdanje prema stanju na dan 18. X. 2012., Narodne novine, Zagreb, 2012.

 

 1. Pravosuđe – što učiniti na području građanskog pravosuđenja?, u: Hrvatski pravni sustav, okrugli stol održan 14. lipnja 2012. u palači Akademije u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2012., str. 57 – 84.

 

 1. Presuda na temelju priznanja, u: T. Josipović et al. (ur.), Liber amicorum Petar Klarić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 773 – 799.

 

 1. Presuda na temelju priznanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 62, br. 5-6, 2012., str. 1885 – 1911.

 

 1. Prorogacija mjesne nadležnosti u hrvatskom pravu, u: H. Sikirić et al. (ur.), Liber amicorum Krešimir Sajko, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 189 – 205.

 

 1. Prorogacija mjesne nadležnosti u hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 62, br. 1-2, 2012., str. 211 - 228.

 

 

2011.

 

 1. Expedited Arbitration Proceedings: About some Croatian Experiences (u koautorstvu s A. Maganić), Croatian Arbitration Yearbook, vol. 18, 2011., str. 9 - 33, 185.

 

 1. Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. - opći pregled, u: V. Bilić et al., Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011., Novi informator, Zagreb, 2011., str. 15 - 54.

 

 1. Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. (ostali autori: V. Bilić, B. Blažević, D. Kontrec, Đ. Sessa), Novi informator, Zagreb, 2011.

 

 1. Novine u Ovršnom zakonu iz 2010. s posebnim osvrtom na ovrhu na novčanim tražbinama, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, br. 18, 2011., str. 285 - 329.

 

 1. Novo ovršno pravo (ostali autori: I. Crnić, J. Matko-Ruždjak, N. NekićPlevko, Đ. Sessa), M. Dika (ur.), Organizator, Zagreb, 2011.

 

 1. Ovršni zakon (NN 139/10, 125/11), redakcijski pročišćeni tekst zakona i stvarno kazalo, Narodne novine, Zagreb, 2011.

 

 1. Početak primjene novog ovršnog prava i djelovanja javnih ovršitelja: obrasci za postupanje, radni materijal sa seminara održanog 30. studenog 2011. u Zagrebu (ostali autori: I. Crnić, J. Matko-Ruždjak, N. Nekić-Plevko, Đ. Sessa), Organizator, Zagreb, 2011.

 

 1. Podsjetnik za traženje građanskopravne zaštite u diskriminacijskim stvarima, u: I. Crnić et al., Primjena antidiskriminacijskog zakonodavstva u praksi, Centar za mirovne studije, Zagreb, 2011., str. 96 – 98.

 

 1. Postupak u sporovima za zaštitu kolektivnih interesa i prava, u: V. Bilić et al., Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011., Novi informator, Zagreb, 2011., str. 55 - 70.

 

 1. Sudska zaštita u diskriminacijskim stvarima, u: I. Crnić et al., Primjena antidiskriminacijskog zakonodavstva u praksi, Centar za mirovne studije, Zagreb, 2011., str. 68 – 95.

 

 1. Ubrzani arbitražni postupci (u koautorstvu s A. Maganić), Pravo u gospodarstvu, vol. 50, br. 4, 2011., str. 803 - 830.

 

 1. Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži, redakcijski pročišćeni tekst ZPP-a i tekst ZA s komentarskim i interpretativnim bilješkama, prateći propisi, stvarno kazalo (u koautorstvu sa S. Trivom), 23. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 20. VII. 2011., Narodne novine, Zagreb, 2011.

 

 1. Zakon o parničnom postupku, redakcijski pročišćeni tekst s interpretativnim i komentarskim bilješkama i stvarnim kazalom (u koautorstvu sa S. Trivom), 22. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 24. VI. 2011., Narodne novine, Zagreb, 2011.

 

 

2010.

 

 1. Građansko parnično pravo. Knjiga 10. Pravni lijekovi, Narodne novine, Zagreb, 2010.

 

 1. Novo pravno uređenje ovrhe - pretenzije i postignuća, Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, br. 9, 2010., str. 281 - 296, 297 - 298, 299 - 300, 301.

 

 1. Novo uređenje ovrhe na tražbini ovršenika po računu kod banke, Zbornik 48. susreta pravnika. Opatija, 12. - 14. svibnja 2010., 2010., str. 255 – 270.

 

 1. O predmetu uviđaja i uviđaju u parničnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 31, br. 1, 2010., str. 1 - 21.

 

 1. Sudska zaštita u diskriminacijskim radnim sporovima, u: M. Ruždjak (ur.), Ogledi o novom Zakonu o radu: glavna obilježja, ugovori o radu, menadžerski ugovori, plaće, dopusti, otkazi, program zbrinjavanja, Narodne novine, Zagreb, 2010., str. 171 - 199.

 

 1. Sudski postupak u radnim sporovima zbog povrede prava iz radnog odnosa, u: M. Ruždjak (ur.), Ogledi o novom Zakonu o radu: glavna obilježja, ugovori o radu, menadžerski ugovori, plaće, dopusti, otkazi, program zbrinjavanja, Narodne novine, Zagreb, 2010., str. 135 - 170.

 

 

2009.

 

 1. Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa (ostali autori: I. Crnić, R. Marijan, M. Mrčela, Ž. Potočnjak), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom i Pravosudnom akademijom, Zagreb, 2009.

 

 1. Autonomija Sveučilišta i judikatura Ustavnog suda Republike Hrvatske, u: J. Kregar et al., Funkcionalna integracija Sveučilišta?, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2009., str. 29 - 41.

 

 1. Dostava sudskih pismena u hrvatsko-makedonskim odnosima - de lege lata i de lege ferenda, Zbornik radova. Drugi skopsko-zagrebački pravni kolokvij, Skoplje, studeni 2008., Pravni fakultet, Skoplje, 2009., str. 9 - 26.

 

 1. Europsko međunarodno građansko procesno pravo - europski ovršni nalog za nesporne tražbine (drugi uvodničar: H. Sikirić), Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, br. 9, 2009., str. 177 - 183, 183 - 184, 185, 187, 188, 189.

 

 1. Građansko parnično pravo. Knjiga 6. Tužba, Narodne novine, Zagreb, 2009.

 

 1. Izmjena pravomoćnih odluka donesenih u parničnom postupku u povodu odluka Ustavnog suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa, Informator, vol. 57, br. 5812, 2009., str. 5 - 7.

 

 1. Izvanparnična i koncilijacijska funkcija javnih bilejžnika - de lege lata i de lege ferenda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 59, br. 6, 2009., str. 1153 - 1177.

 

 1. Novelirani postupak u sporovima male vrijednosti, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 30, br. 1, 2009., str. 1 - 32.

 

 1. Novo uređenje revizije protiv presude, Zbornik 47. susreta pravnika. Opatija, svibanj 2009., 2009., str. 173 - 241.

 

 1. Obiteljski zakon, redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom; drugi izvori obiteljskog prava (prema stanju propisa na dan 27. veljače 2009.) (ostali autori: M. Alinčić et al.), D. Hrabar (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2009.

 

 1. Određenost zahtjeva za isplatu kamata u parničnom postupku, Pravo u gospodarstvu, vol. 43, br. 4, 2009., str. 1008 - 1025.

 

 1. Prejudicijelni zahtjev za utvrđenje, u: H. Kačer et al. (ur.), Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928. - 2008.), Novi informator, Zagreb, 2009., str. 985 - 1000.

 

 1. Vladavina prava: razgovor s J. Barbićem, M. Dikom i D. Medvedovićem (Forum Hrvatskog radija), Pravo u gospodarstvu, vol. 43, br. 6, 2009., str. 1530 - 1547.

 

 

2008.

 

 1. Građansko parnično pravo. Knjiga 4. Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku, Narodne novine, Zagreb, 2008.

 

 1. Građansko parnično pravo. Knjiga 5. Parnične radnje, Narodne novine, Zagreb, 2008.

 

 1. Interim Measures Under Croatian Arbitration Law, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 15, 2008., str. 11 - 27.

 

 1. Je li u Republici Hrvatskoj provedena lustracija ili o položaju sudaca tijekom prve tri i pol godine nakon donošenja Ustava iz 1990., u: J. Kregar et al. (ur.), Hrvatska - kako sada dalje, Pravni fakultet Sveučilišta, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb, 2008., str. 45 - 60.

 

 1. Načelo javnosti u parničnom postupku: prilog pokušajima opravdanja i reafirmacije instituta, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008., str. 1 - 26.

 

 1. Novo alimentacijsko pravo (drugi uvodničar: D. Hrabar), Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, br. 7, 2008., str. 113 – 123, 125, 128, 129, 130, 131 - 132, 133, 135.

 

 1. O načelu neposrednosti u parničnom postupku de lege lata uz neke projekcije de lege ferenda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 58, br. 4, 2008., str. 899 - 921.

 

 1. Opće uređenje uporabe jezika i pisma u parničnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 58, br. 1-2, 2008., str. 205 - 218.

 

 1. Ovršni zakon, redakcijski pročišćeni tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama, sudskom praksom i stvarnim kazalom, 3. izmijenjeno izdanje prema stanju na dan 18. VII. 2008., Narodne novine, Zagreb, 2008.

 

 1. Privremene mjere u arbitražnom postupku prema hrvatskom pravu, Pravo u gospodarstvu, vol. 47, br. 2, 2008., str. 193 - 213.

 

 1. Zakon o parničnom postupku, redakcijski pročišćeni tekst s interpretativnim i komentarskim bilješkama i stvarnim kazalom (u koautorstvu sa S. Trivom), 21. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 21. kolovoza 2008., Narodne novine, Zagreb, 2008.

 

 

2007.

 

 1. Građansko ovršno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2007.

 

 1. Je li pactum de quota litis još dopušten u hrvatskome pravu?, Pravo u gospodarstvu, vol. 46, br. 4, 2007., str. 351 - 356.

 

 1. Jedinstveni i nužni suparničari, Zbornik na trudovi na Pravniot fakultet Justinijan Prvi vo Skopje, posveten na Prof. d-r Franjo Bačić = Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu posvećen prof. dr. sc. Franji Bačiću, 2007., str. 138 – 155.

 

 1. O propuštanju u parničnom postupku, u: I. Gliha et al. (ur.), Liber amicorum Nikola Gavella: građansko pravo u razvoju, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 773 - 804.

 

 1. Pravni leksikon - početak hrvatske pravne leksikografije (drugi uvodničar: V. Pezo), Godišnjak, Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, br. 6, 2007., str. 115 - 131.

 

 1. Pravni leksikon, V. Pezo (glavni ur.), M. Dika (zamjenik glavnog ur. i ur. struke građansko procesno pravo), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007.

 

 1. Pravni položaj institucionalnih i ad hoc arbitraža u hrvatskom pravu de lege lata i de lege ferenda, Pravo u gospodarstvu, vol. 46, br. 2, 2007., str. 27 - 37.

 

 1. Radni sporovi (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom i V. Gotovcem), u: Ž. Potočnjak (ur.), Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Pravni fakultet u Zagrebu, Organizator, Zagreb, 2007., str. 649 - 770.

 

 1. The Legal Status of Institutional and ad hoc Arbitration in Croatian Law de lege lata and de lege ferenda, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 14, 2007., str. 11 - 20.

 

 1. Tko može biti punomoćnik u parničnom postupku?, Pravo i porezi, vol. 16, br. 1, 2007., str. 3 - 9.

 

 1. Upravljanje sveučilištem. Projekt Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta: učinkovitost postojećih organizacijskih modela s obzirom na stupanj funkcionalne integriranosti pojedinog sveučilišta (ostali autori: J. Kregar, M. Petrak et al.), zbornik radova s prvog seminara od 3. do 5. svibnja 2007. u Begovom Razdolju, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, Zagreb, 2007.

 

 

2006.

 

 1. Četvrta novela Stečajnog zakona (ostali autori: V. Buljan et al.), M. Dika (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2006.

 

 1. Četvrta novela Stečajnog zakona od 7. srpnja 2006. - opći pregled, u: M. Dika (ur.), Četvrta novela Stečajnog zakona, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 1 - 63.

 

 1. Dokazivanje saslušanjem svjedoka u hrvatskom parničnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56, br. 2-3, 2006., str. 501 - 548.

 

 1.   Dovršetak ovrhe, Pravo i porezi, vol. 15, br. 3, 2006., str. 3 - 9.

 

 1.   Effects of the Arbitral Award Under the Croatian Law on Arbitration, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 13, 2006., str. 7 - 27.

 

 1.   Marginalije uz problem djelotvornosti arbitražnog pravorijeka, Pravo u gospodarstvu, vol. 45, br. 2, 2006., str. 37 - 55.

 

 1.   Nova načela građanskog pravosuđenja (Stefan Georgievski), preveo M. Dika, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56, br. 2-3, 2006., str. 405 – 423.

 

 1.   Novine u uređenju pravnoga položaja tijela stečajnoga postupka, Računovodstvo, revizija i financije, vol. 16, br. 10, 2006., str. 156 – 164.

 

 1.   O dopuštenosti revizije u parnicama iz radnih odnosa po Zakonu o parničnom postupku Republike Makedonije (Arsen Janevski), preveo M. Dika, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56, br. 2-3, 2006., str. 425 - 441.

 

 1.   O znanstvenom i stručnom radu akademika Siniša Trive, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56, br. 2-3, 2006., str. 265 - 272.

 

 1.   Određenost zahtjeva za isplatu kamata, Pravo u gospodarstvu, vol. 45, br. 4, 2006., str. 337 - 347.

 

 1.   Ovrha na pravima intelektualnoga vlasništva radi naplate novčane tražbine, u: R. Matanovac (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Narodne novine, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, Zagreb, 2006., str. 221 - 247.

 

 1.   Ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina, Pravo i porezi, vol. 15, br. 5, 2006., str. 3 - 11.

 

 1.   Ovrha radi naplate novčane tražbine na nekretnini, u: O. Jelčić (ur.), Nekretnine kao  objekti imovinskih prava: nekretnine u vlasništvu države, županija, gradova i općina, bračna stečevina, posredovanje u prometu nekretninama, nadstojnički stanovi, knjižni prednik, nekretnine u ovršnom i stečajnom postupku, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 161 - 219.

 

 1.   Pobijanje pravnih radnji u povodu stečaja, u: M. Dika (ur.), Četvrta novela Stečajnog zakona, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 155 - 234.

 

 1.   Procesnopravna operacionalizacija instituta facultatis alternativae u hrvatskom pravu, u: Z. Parać et al. (ur.), Liber amicorum Jakša Barbić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 593 - 632.

 

 1.   Procesnopravna operacionalizacija instituta facultatis alternativae u hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56, poseban broj, 2006., str. 609 - 648.

 

 1.   Strategija reforme pravosudnog sustava, okrugli stol održan 12. prosinca 2005. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (ostali uvodničari: V. Škare Ožbolt i D. Krapac), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2006., str. 16 - 34.

 

 1.   Zajednička načela registarskog postupovnog prava: sumarni osvrt, u: T. Josipović (ur.), Hrvatsko registarsko pravo: registri pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 31 - 39.

 

 1.   Zaštita prava osobnosti u parničnom i ovršnom postupku, u: P. Klarić (ur.), Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti, Narodne  novine, Zagreb, 2006., str. 259 - 314.

 

 

2005.

 

 1.   Disponability of the Subject Matter of the Dispute as a Requirement for Arbitrability in Croatian Law: Selected Issues, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 12, 2005., str.11 - 24.

 

 1.   Disponibilnost predmeta spora kao pretpostavka arbitrabilnosti u hrvatskom pravu - neki problemi, Pravo u gospodarstvu, vol. 44, br. 2, 2005., str. 113 – 126.

 

 1.   Djelomična i dopunska presuda, Pravo i porezi, vol. 14, br. 6, 2005., str. 3 - 9.

 

 1.   Dokazivanje saslušanjem stranaka u parničnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 55, br. 3-4, 2005., str. 1075 - 1100.

 

 1.   Građansko parnično procesno pravo (u koautorstvu sa S. Trivom), 7. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2004. (!)

 

 1.   In memoriam: Akademik Siniša Triva (Šibenik 1919. - Zagreb 2004.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 55, br. 1, 2005., str. 201 - 203.

 

 1.   In memoriam: Prof. dr. sc. Siniša Triva (Šibenik, 1919 - Zagreb, 2004), Croatian Arbitration Yearbook, vol. 12, 2005., str. 267 - 269.

 

 1.   Javnobilježnička, sporazumna i pretinačka dostava u parničnom postupku, Pravo i porezi, vol. 14, br. 5, 2005., str. 16 - 21.

 

 1.   Konačno snošenje troškova parničnog postupka: pokušaj sustavne prezentacije i redefiniranja instituta, Pravo u gospodarstvu, vol. 44, br. 4, 2005., str. 54 - 90.

 

 1.   Konačno snošenje troškova parničnog postupka: pokušaj sustavne prezentacije i redefiniranja instituta, Zbornik 43. susreta pravnika. Opatija, svibanj 2005., 2005.

 

 1.   Novela Ovršnog zakona iz 2005. - opći pregled, u: M. Dika (ur.), Novela Ovršnog zakona iz 2005., Narodne novine, Zagreb, 2005., str. 1 - 78.

 

 1.   Novela Ovršnog zakona iz 2005. (ostali autori: D. Burcar et al.), M. Dika (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2005.

 

 1.   Naknada štete u primjeni novog Zakona o obveznim odnosima: neimovinska šteta  fizičke osobe, pravne osobe i zbog povrede ugovora, odmjeravanje naknade štete  prema slobodnoj ocjeni, odgovornost članova uprave društva kapitala, Narodne novine, Zagreb, 2005., str. 121 - 140.

 

 1.   Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda u pojedinim parničnim predmetima, Pravo i porezi, vol. 14, br. 7, 2005., str. 7 - 12.

 

 1.   Osiguranje dokaza u parničnom postupku, Računovodstvo i financije, vol. 51, dodatak uz br. 6, 2005., str. 11 - 18.

 

 1.   Ovrha na temelju vjerodostojne isprave, Javni bilježnik, vol. 9, br. 21, 2005., str. 5 - 22.

 

 1.   Ovršni zakon, redakcijski pročišćeni tekst zakona, interpretativne i komentarske bilješke, prilozi, stvarno kazalo, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 3. X. 2005., Narodne novine, Zagreb, 2005.

 

 1.   Prethodno pitanje u parničnom postupku, Pravo u gospodarstvu, vol. 44, br. 3, 2005., str. 3 - 51.

 

 1.   Prethodno pitanje u parničnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.26, br. 1, 2005., str. 1 - 51.

 

 1.   Prorogacija nadležnosti, Pravo i porezi, vol. 14, br. 10, 2005., str. 10 - 17.

 

 1.   Samostalna manifestacijska tužba i stupnjevita tužba, Pravo u gospodarstvu, vol. 44, br. 1, 2005., str. 5 - 26.

 

 1.   Utuživanje i prisilna naplata novčanih tražbina radnika, Radno pravo, br. 11, 2005., str. 31 - 34.

 

 1.   Utuživanje i prisilna naplata novčanih tražbina radnika, u: M. Dika (ur.), Novela Ovršnog zakona iz 2005., Narodne novine, Zagreb, 2005., str. 333 - 343.

 

 1.   Zadužnica i bjanko zadužnica, u: T. Josipović (ur.), Zaštita vjerovnika: stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina, Narodne novine, Zagreb, 2005., str. 249 - 269.

 

 1.   Žalba stranaka u ovršnom postupku pokrenutom na temelju ovršne isprave, te opozicijska i opugnacijska tužba, u: M. Dika (ur.), Novela Ovršnog zakona iz 2005., Narodne novine, Zagreb, 2005., str. 79 - 137.

 

 

2004.

 

 1.   Arbitražno rješavanje radnih sporova (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom), u: M. Dika (ur.), Zasnivanje i prestanak radnih odnosa. Rješavanje radnih sporova, Narodne novine, Zagreb, 2004., str. 237 - 269.

 

 1.   Izmjena pravomoćnih odluka donesenih u parničnom postupku u povodu odluka Ustavnog suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004., str. 1 - 16.

 

 1.   Izmjena pravomoćnih odluka donesenih u parničnom postupku u povodu odluka Ustavnoga suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa, Pravo u gospodarstvu, vol. 43, br. 5, 2004., str. 3 - 19.

 

 1.   Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima (I.), Pravo i porezi, vol. 13, br. 7, 2004., str. 7 - 11.

 

 1.   Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima (II.), Pravo i porezi, vol. 13, br. 8, 2004., str. 4 - 10.

 

 1.   Izvanparnični postupci u obiteljskim stvarima (III.), Pravo i porezi, vol. 13, br. 10, 2004., str. 16 - 20.

 

 1.   Javnobilježnička ovrha na temelju ovršne isprave, u: M. Dika (ur.), Novo ovršno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2004., str. 183 - 193.

 

 1.   Javnobilježnička ovrha na temelju ovršne isprave, u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse 2004., Inženjerski biro, Zagreb, 2004., str. 153 - 163.

 

 1.   Javnobilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003., Pravo i porezi, vol. 13, br. 4, 2004., str. 3 - 8.

 

 1.   Marginalije uz problem reforme pravosuđa, u: J. Kregar, V. Puljiz, S. Ravlić (ur.), Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb, 2004., str. 119 - 133.

 

 1.   Nekretnine kao objekti imovinskih prava: izvlaštenje, denacionalizacija, hipoteka, koncesije, sukcesija, stečena prava na pomorskom dobru (ostali autori: S. Bagićet al.), M. Dika (ur.), Zagreb, 2004.

 

 1.   Novela Ovršnog zakona i pravna sigurnost, Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, br. 3, 2004., str. 4 - 16, 18 - 19, 20, 21, 22 - 24, 24 - 25, 26.

 

 1.   Novo ovršno pravo (ostali autori: I. Crnić et al.), M. Dika (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2004.

 

 1.   Opći pregled novele Ovršnog zakona iz 2003. i ocjena njene ustavnosti, u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse 2004., Inženjerski biro, Zagreb, 2004., str. 3 - 28.

 

 1.   Opći pregled Stečajnog zakona iz 2003., u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse 2004., Inženjerski biro, Zagreb, 2004., str. 164 - 198.

 

 1.   Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (I.), Pravo i porezi, vol. 13, br. 5, 2004., str. 3 - 12.

 

 1.   Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (II.), Pravo i porezi, vol. 13, br. 6, 2004., str. 3 - 10.

 

 1.   Ovršni zakon, redakcijski prošireni tekst sa stvarnim kazalom, Narodne novine, Zagreb, 2004.

 

 1.   Pravni lijekovi stranaka u ovršnom postupku pokrenutom na temelju ovršne isprave, u: M. Dika (ur.), Novo ovršno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2004., str. 29 - 73.

 

 1.   Pravni lijekovi stranaka u ovršnom postupku pokrenutom na temelju ovršne isprave, u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse 2004., Inženjerski biro, Zagreb, 2004., str. 29 - 74.

 

 1.   Sudsko rješavanje radnih sporova, u: M. Dika (ur.), Zasnivanje i prestanak radnih odnosa. Rješavanje radnih sporova, Narodne novine, Zagreb, 2004., str. 129 - 152.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži, redakcijski pročišćeni tekst ZPP-a i tekst ZA s komentarskim bilješkama, prateći propisi, stvarno kazalo (u koautorstvu sa S. Trivom), 20. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 27. II. 2004., Narodne novine, Zagreb, 2004.

 

 1.   Zasnivanje i prestanak radnih odnosa. Rješavanje radnih sporova (ostali autori: M. Ruždjak et al.), M. Dika (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2004.

 

 

2003.

 

 1.   Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima, u: D. Hrabar (ur.), Obiteljski zakon: novine, dvojbe i perspektive, Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 134 – 171.

 

 1.   Komentar Zakona o udrugama s obrascima (u koautorstvu sa S. Ljubišićem, D. Medvedovićem i I. Šprajcem), B.a.B.e., Zagreb; International Center for Not-for-Profit Law, Budimpešta, 2003.

 

 1.   Nadležnost sudova u parničnom postupku, u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro, Zagreb, 2003., str. 30 - 73.

 

 1.   Novela Ovršnog zakona (ostali uvodničari: J. Matko Ruždjak i M. Kovač), Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, br. 2, 2003., str. 5 - 11, 11 - 17, 18 - 25, 33, 34.

 

 1.   Novela Ovršnog zakona iz 2003. - pregled izmjena i dopuna općih instituta uređenih Ovršnim zakonom, u: M. Dika et al., Novine u stečajnom i ovršnom postupku, Inženjerski biro, Zagreb, 2003., str. 179 - 204.

 

 1.   Novela Stečajnog zakona od 18. srpnja 2003. - opći pregled, Hrvatska pravna revija, vol. 3, br. 11, 2003., str. 108 - 125.

 

 1.   Novela Stečajnog zakona od 18. srpnja 2003. - opći pregled, u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro, Zagreb, 2003., str. 12 - 46.

 

 1.   Novela Stečajnog zakona od 18. srpnja 2003.: opći pregled, u: M. Dika (ur.), Treća novela Stečajnog zakona, Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 1 - 38

 

 1.   Novine u stečajnom i ovršnom postupku (ostali autori: I. Crnić et al.), Inženjerski biro, Zagreb, 2003.

 

 1.   Novo nasljednopravno uređenje (ostali autori: J. Crnić, T. Josipović et al.), M. Dika (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2003.

 

 1.   Novo uređenje stečajnog postupka, Pravo i porezi, vol. 12, br. 11, 2003., str. 3 – 13, 118.

 

 1.   Novote u parničnom postupku (ostali autori: I. Crnić et al.), Organizator, Zagreb, 2003.

 

 1.   Obiteljski zakon: novine, dvojbe i perspektive (ostali autori: M. Alinčić et al.), D. Hrabar (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 134 – 171.

 

 1.   Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača (ostali autori: M. Baretić, T. Josipović et al.), M. Dika i Z. Pogarčić (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2003.

 

 1.   Ostavinski postupak, u: M. Dika (ur.), Novo nasljednopravno uređenje, Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 169 - 237.

 

 1.   Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima, u: D. Hrabar (ur.), Obiteljski zakon: novine, dvojbe i perspektive, Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 173 - 214.

 

 1.   Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, Pravo i porezi, vol. 12, br. 3, 2003., str. 3 - 7.

 

 1.   Pobijanje pravnih radnji u povodu stečaja, u: M. Dika (ur.), Treća novela Stečajnog zakona, Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 141 - 209.

 

 1.   Postavljanje privremene uprave trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja (II.), Pravo i porezi, vol. 12, br. 8, 2003., str. 3 - 8.

 

 1.   Postavljanje privremene uprave trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja, Pravo u gospodarstvu, vol. 42, br. 4, 2003., str. 139 - 162.

 

 1.   Postavljanje privremene uprave u trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja (I.), Pravo i porezi, vol. 12, br. 7, 2003., str. 3 - 8.

 

 1.   Pravosudna legitimacija udruga za zaštitu potrošača, u: M. Dika, Z. Pogarčić (ur.), Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Narodne novine, Zagreb, 2003., str. 126 - 142.

 

 1.   Prekid, zastoj, obustava i mirovanje postupka, u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro, Zagreb, 2003., str. 158 - 169.

 

 1.   Prijelazni režim prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2003., u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro, Zagreb, 2003., str. 261 - 271.

 

 1.   Sredstva ovrhe, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 3, 2003., str. 197 - 222.

 

 1.   Sudski penali, u: Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse 2003., Inženjerski biro, Zagreb, 2003., str. 3 - 33.

 

 1.   Treća novela Stečajnog zakona (ostali autori: J. Garašić et al.), M. Dika (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2003.

 

 1.   Udružna tužba kao instrument apstraktne zaštite potrošača, Hrvatska pravna revija, vol. 38, br. 10, 2003., str. 37 - 43.

 

 1.   Utvrđivanje činjeničnog stanja u reformiranom parničnom postupku, Pravo u gospodarstvu, vol. 42, br. 6, 2003., str. 63 - 85.

 

 1.   Utvrđivanje činjeničnog stanja u reformiranom parničnom postupku, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, br. 10, 2003., str. 63 - 85.

 

 1.   Vrijednost predmeta spora, u: M. Kuzmić, J. Hercigonja (ur.), Novine u parničnom postupku, Inženjerski biro, Zagreb, 2003., str. 74 - 82.

 

 1.   Žalba protiv presude prema Noveli ZPP-a iz 2003., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003., str. 1 - 39.

 

 

2002.

 

 1.   Arbitražno rješavanje radnih sporova (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom), Pravo i porezi, vol. 11, br. 9, 2002., str. 11 - 22.

 

 1.   Generičko određenje pokretne stvari kao predmet založnopravnog i fiducijarnog vlasništva, Hrvatska pravna revija, vol. 2, br. 4, 2002., str. 117 - 123.

 

 1.   Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (II.), Pravo i porezi, vol. 11, br. 1, 2002., str. 3 - 10.

 

 1.   Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (III.), Pravo i porezi, vol. 11, br. 2, 2002., str. 3 - 7.

 

 1.   Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka, Narodne novine, Zagreb, 2002.

 

 1.   Priznavanje stranih školskih svjedodžbi i diploma u Republici Hrvatskoj (u koautorstvu s D. Bošnjakom i D. Rajčićem), Narodne novine, Zagreb, 2002.

 

 1.   Sudski penali, Pravo i porezi, vol. 11, br. 7, 2002., str. 3 - 14.

 

 1.   Sudski penali, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002., str. 1 - 31.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži, redakcijski pročišćeni tekst ZPP-a i tekst ZA s komentarskim bilješkama, prateći propisi, stvarno kazalo (u koautorstvu sa S. Trivom), 19. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 26. VII. 2002., Narodne novine, Zagreb, 2002.

 

 1.   Založnopravno i fiducijarno osiguarnje pokretninama određenim po rodu, Pravo u gospodarstvu, vol. 41, br. 3, 2002., str. 28 - 42.

 

 1.   Zlouporabe u građanskom postupku (ostali uvodničari: I. Grbin i M. Hanžeković), Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, br. 1, 2002., str. 182 - 189, 189 - 194, 194 - 196, 197 - 199, 201 - 202, 204, 206, 208, 209.

 

 

2001.

 

 1.   Bitne značajke druge novele Stečajnog zakona, u: M. Kuzmić i H. Momčinović (ur.), Stečaj i ovrha - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2001., str. 3 - 39.

 

 1.   Bitne značajke druge novele Stečajnoga zakona, Hrvatska pravna revija, vol. 1, br. 4, 2001., str. 46 - 68.

 

 1.   Iskustvo u uvođenju notara u Hrvatskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 38, br. 1 (61), 2001., str. 89 - 95.

 

 1.   Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnog postupka, Pravo i porezi, vol. 10, br. 9, 2001., str. 3 - 12.

 

 1.   Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnog postupka: opća pravila, Pravo u gospodarstvu, vol. 40, br. 4, 2001., str. 87 - 110.

 

 1.   Izmjene i dopune Stečajnog zakona, Slobodno poduzetništvo, vol. 8, br. 6, 2001., str. 110 - 124.

 

 1.   Izuzeće od ovrhe i ograničenje ovrhe na pokretninama radi naplate novčane tražbine, Pravo i porezi, vol. 10, br. 1, 2001., str. 8 - 13.

 

 1.   Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (I.), Pravo i porezi, vol. 10, br. 12, 2001., str. 3 - 9.

 

 1.   Materijalnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka - opća pravila obveznog prava o prijeboju tražbina u osnovi primjenjiva i u stečaju, Pravo i porezi, vol. 10, br. 5, 2001., str. 3 - 6.

 

 1.   Novosti u stečajnom pravu s pročišćenim tekstom Stečajnog zakona (ostali autori: J. Barbić et al., M. Dika (ur.), Organizator, Zagreb, 2001.

 

 1.   Odgoda ovrhe, Hrvatska pravna revija, vol. 1, br. 1, 2001., str. 143 - 155.

 

 1.   Osnovne procesnopravne i materijalnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001., str. 1 - 48.

 

 1.   Osnovne procesnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, Pravo i porezi, vol. 10, br. 6, 2001., str. 3 - 8.

 

 1.   Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu, I. dio, Informator, br. 4924, 16. V. 2001.

 

 1.   Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu, II. dio, Informator, br. 4925, 19. V. 2001.

 

 1.   Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu, u: M. Kuzmić i H. Momčinović (ur.), Stečaj i ovrha - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2001., str. 157 - 183.

 

 1.   Računovodstvo trgovačkih društava u stečaju i likvidaciji: pravni, računovodstveni i porezni aspekt, (uz ostale autore), TEB, Zagreb, 2001.

 

 1.   Sumarni eliminacijski stečaj insolventnih dužnika malog temeljnog kapitala, Pravo i porezi, vol. 10, br. 3, 2001., str. 3 - 7.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku, redakcijski pročišćeni tekst s komentarskim bilješkama, prateći propisi, stvarno kazalo (u koautorstvu sa S. Trivom), 18. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 11. III. 2001., Informator, Zagreb, 2001.

 

 1.   Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: komentar s prilozima (u koautorstvu s K. Turković, M. Goretom i Z. Đurđević), Pravni fakultet, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 2001.

 

 1.   Zbornik radova: Prvi zagrebačko-skopski pravni kolokvij, Zagreb, 19. i 20. listopada 2000., ur. M. Dika, Pravni fakultet, Zagreb, 2001.

 

 

2000.

 

 1.   Hrvatsko ovršno pravo - de lege lata i de lege ferenda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 37, br. 1-2, 2000., str. 181 - 200.

 

 1.   International Commercial Arbitration in Croatia (u koautorstvu s K. Sajkom), Review of Arbitration in Central and Eastern Europe, br. 1, 2000., str. 37 - 71.

 

 1.   Komentar Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u koautorstvu s J. Čizmićem), Sarajevo, 2000.

 

 1.   Naplata tražbina u stečaju, u: Zaštita vjerovnika i stečajni postupak: problemi solventnosti i likvidnosti, naplata tražbina u stečaju, ugovorni odnosi, naplata kamata, blokade, TEB, Zagreb, 2000., str. 148 - 178.

 

 1.   Neki posebni insolvencijski postupci, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 133 - 138.

 

 1.   Osnovna obilježja hrvatskoga stečajnoga prava, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 3 - 13.

 

 1.   Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000., str. 1 - 41.

 

 1.   Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, br. 7, 2000., str. 217 - 264.

 

 1.   Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika, Pravo u gospodarstvu, vol. 39, br. 6, 2000., str. 217 - 264.

 

 1.   Pravna priroda zapisnika Komisije za vrijednosne papire o postupku preuzimanja, Vladavina prava, vol. 4, br. 3-4, 2000., str. 71 - 76.

 

 1.   Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 75 - 88.

 

 1.   Preustroj, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 109 - 116.

 

 1.   Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, M. Dika (ur.), Pravni fakultet,Organizator, Zagreb, 2000.

 

 1.   Privremene mjere radi osiguranja pravnih odnosa i pravnoga reda, Pravo i porezi, vol. 9, br. 9, 2000., str. 14 - 17.

 

 1.   Stečajni postupak, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 57 - 67.

 

 1.   Stečajni razlozi i stečajni dužnik, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 15 - 25.

 

 1.   Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom stvari, Javni bilježnik, vol. 4, br. 9, 2000., str. 26 - 38.

 

 1.   Upravljanje stečajnom masom i njezino unovčenje, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 89 - 92.

 

 1.   Vjerovnici stečajnog dužnika, u: M. Dika (ur.), Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Pravni fakultet, Organizator, Zagreb, 2000., str. 45 - 55.

 

 1.   Zadužnica i bjanko zadužnica, Javni bilježnik, vol. 4, br. 9, 2000., str. 15 - 25.

 

 1.   Zadužnica i bjanko zadužnica, Pravo i porezi, vol. 9, br. 1, 2000., str. 4 - 11.

 

 1.   Zadužnica i bjanko zadužnica, Slobodno poduzetništvo, vol. 7, br. 3, 2000., str. 148 - 155.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku, redakcijski pročišćeni tekst s komentarskim bilješkama, prateći propisi, stvarno kazalo (u koautorstvu sa S. Trivom), 17. izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 6. III. 2000., Informator, Zagreb, 2000.

 

 1.   Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: ideje, norme, implementacija, evalvacija (ostali autori: M. Goreta et al.), Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

 

 

1999.

 

 1.   Dobrovoljno ovršnopravno osiguranje novčanih tražbina - zadužnice i sporazumi, u: Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse, zbornik radova, Consult biro, Zagreb, 1999., str. 30 - 42.

 

 1.   Izlučni prigovor u ovršnu postupku i izlučna tužba, Vladavina prava, vol. 3, br. 3-4, 1999., str. 157 - 170.

 

 1.   Novela ovršnog prava i zaštita vjerovnika, Pravo u gospodarstvu, vol. 38, br. 4, 1999., str. 509 - 539.

 

 1.   Novela ovršnog prava i zaštita vjerovnika, Zbornik 37. susreta pravnika u gospodarstvu. Opatija, 1999., 1999., str. 48 – 77.

 

 1.   Obična i bjanko zadužnica kao sredstva osiguranja i ostvarenja tražbina vjerovnika, Računovodstvo, revizija i financije, vol. 9, br. 10, 1999., str. 58 - 62.

 

 1. Oduzimanje imovinske koristi u ovršnom postupku, Policija i sigurnost, vol. 8, br. 3-4, 1999., str. 281 - 286.

 

 1.   Osnovne značajke i opći pregled prve novele hrvatskoga ovršnog prava, u: M. Dika (ur.), Reforma ovršnoga i stečajnog prava, Organizator, Zagreb, 1999., str. 141 – 157.

 

 1.   Ostvarivanje vjerovničkih prava i aktualnosti u poslovanju trgovačkih društava (ostali autori: V. Buljan et al.), TEB, Zagreb, 1999.

 

 1.   Ovrha na nekretnini, Hrvatska gospodarska revija, vol. 48, 1999., str. 301 - 307 (57 - 61).

 

 1.   Ovrha na novčanim tražbinama ovršenika prema banci, u: J. Barbić et al., Bankarski sustav i financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj: novosti i otvorena pitanja u praksi, Consult biro, Zagreb, 1999., str. 212 - 241.

 

 1.   Privremene mjere prema Ovršnom zakonu - opće značajke, Pravo i porezi, vol. 8, br. 3, 1999., str. 8 - 12.

 

 1.   Privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina, Pravo i porezi, vol. 8, br. 9, 1999., str. 10 - 18.

 

 1.   Privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine, Pravo i porezi, vol. 8, br. 4, 1999., str. 3 - 8.

 

 1.   Protuovrha, Vladavina prava, vol. 3, br. 5, 1999., str. 105 - 126.

 

 1.   Prva novela Ovršnog zakona, Pravo i porezi, vol. 8, br. 5, 1999., str. 7 - 18.

 

 1.   Prva novela Stečajnog zakona, Pravo i porezi, vol. 8, br. 5, 1999., str. 19 - 25.

 

 1.   Reforma ovršnoga i stečajnog prava (ostali autori: J. Barbić et al.), M. Dika (ur.), Organizator, Zagreb, 1999.

 

 1.   Rješenje o denacionalizaciji poslovnog prostora kao ovršna isprava, Informator, br. 4708, 1999.

 

 1.   Zadužnica i bjanko zadužnica, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, br. 6, 1999., str. 345 - 363.

 

 1.   Zadužnica i bjanko zadužnica, Pravo u gospodarstvu, vol. 38, br. 6, 1999., str. 345 - 363.

 

 1.   Zaklade: djelatnosti i osnivanje (u koautorstvu s G. Bežovanom i M. Ivanovićem), Centar za razvoj neprofitnih organizacija, Zagreb, 1999.

 

 1.   Žalba protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave, u: M. Dika (ur.), Reforma ovršnoga i stečajnog prava, Organizator, Zagreb, 1999., str. 41 - 91.

 

 

1998.

 

 1.   Aktualnosti hrvatskoga gospodarstva i pravne prakse (ostali autori: J. Barbić, T. Tumbri et al.), Inženjerski biro, Zagreb, 1998.

 

 1.   Arbitrability and Exclusive Jurisdiction of Courts of Law, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 6, 1998., str. 27 - 43.

 

 1.   Arbitral Settlement of Disputes According to the 1852 Provisional Civil Procedure Code: A Contribution to the History of Croatian Arbitration Law, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 5, 1998., str. 187 - 205.

 

 1.   Arbitralnost i isključiva nadležnost sudova, Pravo u gospodarstvu, vol. 38, br. 1, 1998., str. 25 - 42.

 

 1.   Arbitražno rješavanje bankarskih sporova prema Privremenom građanskom postupniku iz 1852., Pravo u gospodarstvu, vol. 37, br. 1, 1998., str. 108 - 129.

 

 1.   Arbitražno rješavanje gospodarskih sporova - prednosti i perspektive arbitražnog sudovanja, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, 1998., str. 191 - 202.

 

 1.   Arbitražno rješavanje stečajnih sporova u hrvatskom pravu, Pravo u gospodarstvu, vol. 36, br. 1, 1998., str. 50 - 62.

 

 1.   Das kroatische Insolvenzrecht, Recht in Ost und West, vol. 42, br. 9, 1998., str. 339 - 356.

 

 1.   Dvije godine primjene Ovršnog zakona s naglaskom na dobrovoljno sudsko i javnobilježničko založno pravo i fiducijarno osiguranje tražbina vjerovnika, u: K. Barbarić (ur.), Ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi: najaktualnija pitanja, Inženjerski biro, Zagreb, 1998., str. 7 - 68.

 

 1.   Gospodarski subjekti u ovršnom postupku, Hrvatska gospodarska revija, vol. 47, br. 11, 1998., str. 1317 - 1325 (47 - 55).

 

 1.   Gospodarski subjekti u ovršnom postupku: neki aktualni problemi, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, 1998., str. 87 - 103.

 

 1.   Insolvencijsko pravo, Pravni fakultet, Zagreb, 1998.

 

 1.   O nekim problemima u svezi s ovrhom na novčanim tražbinama i fiducijarnim osiguranjem tražbina, Pravo i porezi, vol. 7, br. 10, 1998., str. 1047 - 1051 (3 - 7).

 

 1.   O nekim problemima u vezi s primjenom Ovršnog zakona, Hrvatska gospodarska revija, vol. 47, br. 9, 1998., str. 61 - 70 (1091 - 1100).

 

 1.   O nekim problemima u vezi s primjenom Ovršnog zakona, Pravo u gospodarstvu, vol. 37, br. 4, 1998., str. 539 – 561.

 

 1.   Osiguranje prethodnom ovrhom, Pravo i porezi, vol. 7, br. 4, 1998., str. 367 - 370 (3 - 6).

 

 1.   Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, Pravo i porezi, vol. 7, br. 5, 1998., str. 501 - 502 (9 - 10).

 

 1.   Ovrha na nekretnini, u: K. Barbarić (ur.), Nekretnine u pravnom prometu: pravni i porezni aspekti, Inženjerski biro, Zagreb, 1998., str. 123 - 169.

 

 1.   Prava zaposlenika u slučaju preustroja stečajnog dužnika (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom), Pravo i porezi, vol. 7, br. 7, 1998., str. 723 - 727 (3 - 7).

 

 1.   Prava zaposlenika u slučaju stečaja poslodavca (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom), Pravo i porezi, vol. 7, br. 6, 1998., str. 623 - 633 (3 - 13).

 

 1.   Prava zaposlenika u slučaju stečaja poslodavca (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom), Pravo u gospodarstvu, vol. 37, br. 4, 1998., str. 562 - 596.

 

 1.   Pravne posljedice raspada SFRJ u području imovinskog i stambenog prava (ostali autori: C. A. Helton et al.), Zbornik radova s Međunarodne konferencije u Zagrebu, 27. i 28. 2. 1998., Hrvatski pravni centar, Zagreb, 1998.

 

 1.   Vrste privremenih mjera prema Ovršnom zakonu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, supplement, 1998., str. 745 - 786.

 

 

1997.

 

 1.   Arbitration in Bankruptcy? New Window of Opportunities in Croatian Law, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 4, 1997., str. 27 - 38.

 

 1.   Građansko-procesnopravna zaštita okoliša, zbornik radova u povodu skupa Pravo i okoliš: zaštita čovjekova okoliša – pravno uređenje i ostvarivanje, Hrvatski pravni centar, Zagreb, 1997.

 

 1.   Javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka, Pravo i porezi, vol. 6, br. 12, 1997., str. 1207 - 1210 (9 - 12).

 

 1.   Pomorsko dobro i prisilno ostvarivanje vjerovnikove tražbine, Pravo u gospodarstvu, vol. 36, br. 3, 1997., str. 349 - 356.

 

 1.   Rječnik trgovačkog prava (suradnici: P. Klarić, Ž. Potočnjak, K. Sajko et al.), V. Gorenc (ur.), Masmedia, Zagreb, 1997.

 

 1.   Subjekti, sredstva i predmet ovrhe i osiguranja, Pravo i porezi, vol. 6, br. 3, 1997., str. 15 - 21 (259 - 265).

 

 1.   Sudsko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka, Pravo i porezi, vol. 6, br. 11, 1997., str. 1103 - 1109 (29 - 35).

 

 

1996.

 

 1.   Arbitration in Labor Disputes Under Croatian Law (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom), Croatian Arbitration Yearbook, vol. 3, 1996., str. 91 - 106.

 

 1.   Arbitražno rješavanje radnih sporova (u koautorstvu sa Ž. Potočnjakom), Pravo u gospodarstvu, vol. 35, br. 3-4, 1996., str. 282 - 303.

 

 1.   Dramaturgija promjena: stečaj, Tvrtka, vol. 1, br. 5, 1996., str. 60 - 64.

 

 1.   Novo hrvatsko stečajno pravo: stečajni razlozi, Računovodstvo i financije, vol. 42, br. 6, 1996., str. 114 - 117.

 

 1.   Novo ovršno i stečajno pravo, ur. M. Dika, Organizator, Zagreb, 1996.

 

 1.   Novo ovršno pravo: neki temeljni instituti, u: M. Dika (ur.), Novo ovršno i stečajno pravo, Organizator, Zagreb, 1996., str. 1 - 35.

 

 1.   Pomorsko dobro i prisilno ostvarivanje potraživanja vjerovnika, u: V. Hlača (ur.), Pomorsko dobro: društveni aspekti upotrebe i korištenja, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1996., str. 45 - 52.

 

 1.   Pravni lijekovi u ovršnom postupku i postupku osiguranja, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, br. 3, 1996., str. 181 - 205.

 

 1.   Pravni lijekovi u ovršnom postupku i postupku osiguranja, Pravo u gospodarstvu, vol. 35, br. 11-12, 1996., str. 1115 - 1135.

 

 1.   Razlozi za reformu hrvatskog insolvencijskog prava i neke temeljne novine toga prava, u: M. Dika (ur.), Novo ovršno i stečajno pravo, Organizator, Zagreb, 1996., str. 203 - 227.

 

 1.   Stečajni razlozi, Pravo u gospodarstvu, vol. 35, br. 7-8, 1996., str. 705 - 721.

 

 1.   Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka, u: M. Dika (ur.), Novo ovršno i stečajno pravo, Organizator, Zagreb, 1996., str. 75 - 98.

 

 1.   Trgovački statusni izvanparnični postupci, Pravo u gospodarstvu, vol. 35, br. 1-2, 1996., str. 73 - 103.

 

 

1995

 

 1.   Javno bilježništvo i zaštita vjerovnika, Pravo u gospodarstvu, vol. 34, br. 7-8, 1995., str. 544 - 560.

 

 1.   Osvrt na rješavanje sporova u svezi s koncesijama na pomorskom dobru, Pravo u gospodarstvu, vol. 34, br. 5-6, 1995., str. 372 - 382.

 

 1.   Osvrt na rješavanje sporova u svezi s koncesijama na pomorskom dobru, Pomorsko dobro i koncesije: referati i izlaganja na okruglom stolu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 24. svibnja 1995., str. 31 - 42.

 

 1.   The Republic of Croatia and Units of Local Self-government and Administration as Parties to International Commercial and Investment Arbitration, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 2, 1995., str. 95 - 108.

 

 1.   Transnational Litigation and the Evolution of the Law of Evidence (u koautorstvu s A. Uzelcem), nacionalno izvješće na V. World Congress on Procedural Law, 17. do 23. rujna 1995., Taormina (Sicilija), 1995.

 

 1.   Trgovačka društva u Republici Hrvatskoj: pravno, financijski, radno pravo, plaće (ostali autori: J. Chour, Z. Parać et al.), Lina, Zagreb, 1995.

 

 1.   Trgovački statusni izvanparnični postupci, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, br. 2, 1995., str. 73 - 103.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku s napomenama, pratećim propisima i stvarnim kazalom (u koautorstvu sa S. Trivom), 16. dopunjeno i izmijenjeno izdanje prema stanju na dan 27. XII. 1994., Tiskara Varaždin, Varaždin; Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1995.

 

 1.   Zaštita banaka kao vjerovnika, seminar (zajedno s N. Gavellom), Hrvatska gospodarska komora, Udruženje banaka i ostalih financijskih institucija, Zagreb, 1995.

 

 1.   Zaštita vjerovnika, u: Zaštita banaka kao vjerovnika, seminar, Hrvatska gospodarska komora, Udruženje banaka i ostalih financijskih institucija, Zagreb, 1995., str. 1 - 24.

 

 

1994.

 

 1.   Arbitražno rješavanje radnih sporova, Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, vol. 43, br. 4, 1994., str. 268 - 270 (14 - 16).

 

 1.   Izlučna i razlučna prava, u: P. Simoneti (ur.), Zaštita vjerovnika, zbornik radova u povodu savjetovanja Zaštita vjerovnika, Opatija, 28. i 29. III. 1994., 1994., str. 39 - 44.

 

 1.   Javnobilježnički akti, Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe,  vol. 43, br. 2, 1994., str. 109 - 111 (21 - 23).

 

 1.   Javnobilježnički poslovi, u: Zakon o javnom bilježništvu (u koautorstvu s I. Crnićem), Organizator, Zagreb, 1994., str. 89 - 120.

 

 1.   Organizacijska samostalnost i funkcionalna nezavisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj: pokušaj analize normativnopravnog uređenja instituta nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske, Privreda i pravo, vol. 33, br. 1-2, 1994., str. 19 - 46.

 

 1.   Osvrt na povijesni razvoj evropskoga latinskoga javnog bilježništva, u: Zakon o javnom bilježništvu (u koautorstvu s I. Crnićem), Organizator, Zagreb, 1994., str. 27 - 40.

 

 1.   Pobijanje arbitražne odluke (Lojze Ude), sa slovenskog preveo M. Dika, Privreda i pravo, vol. 33, br. 3-4, 1994., str. 245 - 259.

 

 1.   Pravna zaštita trgovačkog društva kao vjerovnika u pravnom prometu i izvan njega, u: Trgovačka društva u novom pravnom sustavu Republike Hrvatske, zbornik radova, Foka, Stubičke Toplice, 1994., str. 123 - 147.

 

 1.   Privremene mjere, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, br. 1, 1994., str. 191 - 214.

 

 1.   Privremene mjere, Pravo u gospodarstvu, vol. 33, br. 11-12, 1994., str. 971 - 994.

 

 1.   Priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka po hrvatskom i slovenskom pravu, Privreda i pravo, vol. 33, br. 3-4, 1994., str. 260 - 278.

 

 1.   Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards According to Croatian and Slovenian Law, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 1, 1994., str. 91 - 108.

 

 1.   Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave kao stranke u međunarodnoj trgovačkoj arbitraži, Pravo u gospodarstvu, vol. 34, br. 1-2, 1994., str. 40 - 58.

 

 1.   Stvarna nadležnost trgovačkih sudova u parničnom i izvršnom postupku, Pravo u gospodarstvu, vol. 33, br. 7-8, 1994., str. 542 - 553.

 

 1.   Sudsko izvršenje na nekretnini na temelju izvršne isprave radi naplate novčanog potraživanja, u: P. Simoneti (ur.), Zaštita vjerovnika, zbornik radova u povodu savjetovanja Zaštita vjerovnika, Opatija, 28. i 29. III. 1994., 1994., str. 26 - 38.

 

 1.   Sudsko osiguranje potraživanja na temelju sporazuma stranaka, u: P. Simoneti (ur.), Zaštita vjerovnika, zbornik radova u povodu savjetovanja Zaštita vjerovnika, Opatija, 28. i 29. III. 1994., 1994., str. 17 - 25.

 

 1.   Zakon o javnom bilježništvu (u koautorstvu s I. Crnićem), Organizator, Zagreb, 1994.

 

 

1993.

 

 1.   Arbitražno rješavanje sporova u odnosima s postjugoslavenskim elementom, Privreda i pravo, vol. 32, br. 5-6, 1993., str. 328 - 337.

 

 1.   Arbitražno rješavanje sporova u odnosima s postjugoslavenskim elementom: neki aktualni problemi, u: P. Končar (ur.), Zbornik ljubljanskozagrebškega kolokvija, Pravna fakulteta Univerze, Ljubljana, 1993., str. 105 - 116.

 

 1.   Izvršenje sudskih presuda kojima je naloženo plaćanje stare devizne štednje, Zakonitost, vol. 47, br. 8-12, 1993., str. 604 - 611.

 

 1.   Juristische Ausbildung (u koautorstvu s A. Uzelcem), nacionalno izvješće na IXth World Conference on Procedural Law, 25. - 31. 8. 1993., Coimbra & Lisabon (Portugal), 1993.

 

 1.   Marginalije uz institut ustavne tužbe (diskusija), u: P. Končar (ur.), Zbornik ljubljansko-zagrebškega kolokvija, Pravna fakulteta Univerze, Ljubljana, 1993., str. 38 - 45.

 

 1.   Marginalije uz Nacrt zakona o javnom bilježništvu, Odvjetnik, vol. 66, br. 3-4, 1993., str. 30 - 35.

 

 1.   Međunarodna trgovačka arbitraža u Hrvatskoj i Sloveniji: prvo hrvatsko arbitražno savjetovanje, Zagreb, 9. i 10. prosinca 1993., zbornik radova, M. Dika et al. (ur.), Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 1993.

 

 1.   Nadležnost arbitražnog suda (Dragica Wedam-Lukić), sa slovenskog preveo M. Dika, Privreda i pravo, vol. 33, br. 3-4, 1993., str. 187 - 199.

 

 1.   Priručnik za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova (ostali autori: A. Bežen et al.), B. Drandić (glavni ur.), Znamen, Zagreb, 1993.

 

 1.   Privremeni zastupnik pravne osobe, Privreda i pravo, vol. 32, br. 1-2, 1993., str. 56 - 62.

 

 1.   Priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka po hrvatskom i slovenskom pravu, u: M. Dika (ur.), Međunarodna trgovačka arbitraža u Hrvatskoj i Sloveniji: prvo hrvatsko arbitražno savjetovanje, Zagreb, 9. i 10. prosinca 1993., zbornik radova, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 1993., str. 116 - 134.

 

 1.   Razgovor s dr. Mihajlom Dikom, profesorom Pravnog fakulteta u Zagrebu (razgovor vodio Ž. Pajalić), Iudex, vol. 1, br. 3, 1993., str. 139 - 144.

 

 1.   Rješavanje individualnih radnih sporova u Francuskoj: Vijeća (sudovi) časnih ljudi, Privreda i pravo, vol. 32, br. 9-10, 1993., str. 650 - 663.

 

 1.   Talijanski postupak u radnim sporovima, Privreda i pravo, vol. 32, br. 7-8, 1993., str. 512 - 535.

 

 1.   Uloga javnog bilježništva u formiranju i evoluciji uniformnog prava (Vittorio di Cagno), s francuskoga preveo M. Dika, Odvjetnik, vol. 66, br. 5-6, 1993., str. 11 - 18.

 

 1.   Ustanove u prijelaznom režimu, u: Zakon o ustanovama, zbornik radova sa savjetovanja, Zagreb, 21. i 22. listopada 1993., str. 57 - 67.

 

 1.   Ustanove u prijelaznom režimu, Zakonitost, vol. 47, br. 4-7, 1993., str. 335 - 345.

 

 1.   Zakon o ustanovama, Računovodstvo i financije, vol. 39, br. 11, 1993., str. 96 - 98.

 

 

1992.

 

 1.   Građanskopravni aspekti državnopravnog osamostaljenja Republike Hrvatske, radni materijal za seminar, Zagreb, 9. i 10. travnja 1992. godine (ostali autori: V. Birin, N. Vajić et al.), Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske, Zagreb, 1992.

 

 1.   Neki problemi izazvani preuzimanjem saveznih građanskoprocesnih zakona, Zakonitost, vol. 46, br. 4, 1992., str. 598 – 605.

 

 1.   Novo kinesko građansko procesno pravo, Privreda i pravo, vol. 31, br. 9-10, 1992., str. 638 - 648.

 

 1.   O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu: pokušaj rekonstrukcije povijesne geneze instituta, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 42, br. 4, 1992., str. 511 - 533.

 

 1.   Rješavanje međunarodnih trgovačkih sporova: aktualni problemi, Privreda i pravo, vol. 31, br. 5-6, 1992., str. 314 - 322.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku od 24. XII. 1976. (prema stanju na dan 1. VI. 1992.) s napomenama, bilješkama i stvarnim kazalom (u koautorstvu sa S. Trivom), 15. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1992.

 

 

1991.

 

 1.   Arbitraža i poduzetništvo (ostali autori: S. Triva, K. Sajko et al.), Progres, Zagreb, 1991.

 

 1.   Arbitražno rješavanje radnih sporova, u: Arbitraža i poduzetništvo, Progres, Zagreb, 1991., str. 53 – 58.

 

 1.   Arbitražno rješavanje sporova u odnosima s postjugoslavenskim elementom: neki aktualni problemi, Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo, vol. 22-23, 1991., str. 1 - 11.

 

 1.   Komentar zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (u koautorstvu s G. Kneževićem i S. Stojanovićem),Nomos, Beograd, 1991.

 

 1.   Novo parnično i izvršno pravo (u koautorstvu sa S. Trivom, I. Grbinom i I. Crnićem), Pravni fakultet, Propisi i praksa, Zagreb, 1991.

 

 1.   O biti i granicama pravomoćnosti. I. Povijesno-komparativna impostacija instituta, Pravni fakultet u Zagrebu, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1991.

 

 1.   Organizacija sudova, status, izbor i odgovornost sudaca u Švicarskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 41, br. 2-3, 1991., str. 151 - 168.

 

 1.   Parnični i izvršni postupci s postjugoslavenskim elementom: u povodu zakona o preuzimanju nekih saveznih građanskoprocesnih zakona, Privreda i pravo, vol. 30, br. 11-12, 1991., str. 683 - 704.

 

 1.   Prodaja dužnika u stečaju, Privreda i pravo, vol. 30, br. 7-8, 1991., str. 438 - 451.

 

 1.   Stalni izbrani sud pri Privrednoj komori Hrvatske, u: Arbitraža i poduzetništvo, Progres, Zagreb, 1991., str. 95 - 108.

 

 1.   Sudsko osiguranje potraživanja na temelju sporazuma stranaka, Aktualnosti građanskog i trgovačkog prava, zbornik radova, 1991., str. 80 - 91.

 

 1.   Sudsko osiguranje potraživanja na temelju sporazuma stranaka, Privreda i pravo, vol. 30, br. 1-2, 1991., str. 46 – 54.

 

 1.   Sudsko osiguranje potraživanja na temelju sporazuma stranaka, Zakonitost, vol. 45, br. 9-10, 1991., str. 1028 - 1039.

 

 1.   The Taking of Provisional Measures in Arbitration According to Yugoslav Law, u: C. C. A. Voskuil, J. A. Wade (ur.), International Obligations - Choice of Law. Provisional Measures in Arbitration, The Hague, 1991., str. 163 - 169.

 

 1.   Višestranačka trgovačka arbitraža – suparničarstvo i miješanje trećih osoba, u: Arbitraža i poduzetništvo, Progres, Zagreb, 1991., str. 109 – 119.

 

 1.   Zakon o izvršnom postupku (prema stanju na dan 1. V. 1987.) s objašnjenjima, napomenama i bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom, Zagreb, 1991.

 

 1.   Zakon o izvršnom postupku (prema stanju na dan 31. 12. 1990.), 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1991.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku od 24. XII. 1976. (s izmjenama i dopunama) s napomenama i bilješkama, ... te stvarnim kazalom (u koautorstvu sa S. Trivom), 14. izdanje prema stanju na dan 25. II. 1991., Zagreb, 1991.

 

 1.   Zaštita vjerovnika i sanacija dužnika u stečaju, Odvjetnik, vol. 64, br. 3-4, 1991., str. 5 - 20.

 

 

1990.

 

 1.   Civil and Administrative Procedures: Differences and Reasons Therefor: Yugoslav Perspective, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 40, br. 3, 1990., str. 269 - 288.

 

 1.   Izlučna i razlučna prava, u: M. Dika (glavni ur.), Stečaj poduzeća i banaka, Narodne novine, Zagreb, 1990., str. 71 - 78.

 

 1.   Izvanparnični postupak u slučaju prodaje društvenog kapitala ispod knjigovodstvene odnosno procijenjene vrijednosti, Privreda i pravo, vol. 29, br. 1-2, 1990., str. 47 – 55.

 

 1.   Novo privredno izvršno pravo, Privreda i pravo, vol. 29, br. 5-6, 1990., str. 398 - 413.

 

 1.   Novo privredno pravo, u: Promjene u privredi i pravo, referati 28. susreta pravnika u privredi, Opatija, 1990.

 

 1.   Osnove stečajnog i nagodbenog prava: izvori, stečajni dužnik, stečajni razlog, načela, u: M. Dika (glavni ur.), Stečaj poduzeća i banaka, Narodne novine, Zagreb, 1990., str. 27 - 45.

 

 1.   Potreba donošenja saveznog zakona o izvanparničnom postupku i ujednačavanje republičkog i pokrajinskog izvanparničnog zakonodavstva, Pravni život, vol. 40, br. 1, 1990., str. 5 - 14.

 

 1.   Pravo na nezavisnog suca, Odvjetnik, vol. 63, br. 5-6, 1990., str. 18 – 42.

 

 1.   Stečaj poduzeća i banaka, M. Dika (glavni ur.), Narodne novine, Zagreb, 1990.

 

 1.   Zum Problem des richterlichen Aktivismus in Jugoslawien (u koautorstvu s A. Uzelcem), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 40, br. 4, 1990., str. 391 - 416.

 

 

1989.

 

 1.   Arbitražno rješavanje međunarodnih trgovačkih sporova (zajedno s K. Sajkom), Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Ljubljana; Institut za spoljnu trgovinu, Beograd; Ekonomski institut, Zagreb, 1989.

 

 1.   Bankruptcy of Ship Operators in Yugoslav Law (u koautorstvu s V. Filipovićem), u: C. C. A. Voskuil et al., Corporate Bankruptcy and Similar Proceedings, Apeldoorn, Antwerp, 1989., str. 17 - 27.

 

 1.   Građansko parnično pravo u Jugoslaviji i zaštita subjektivnih građanskih prava - procesnopravni aspekt, Naša zakonitost, vol. 43, br. 8-9, 1989., str. 993 - 1008.

 

 1.   Marginalije uz nacrt pravosudnih amandmana na Ustav SR Hrvatske, Naša zakonitost, vol. 43, br. 1, 1989., str. 90 - 95.

 

 1.   Međunarodno savjetovanje Strana ulaganja u jugoslavenski turizam Yugoslav Travel Trade Fair - Zagrebački velesajam, 9. 6. 1989. (ostali autori: J. Barbić et al.), Zagrebački velesajam, Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, Zagreb, 1989.

 

 1.   Nedopustivost atrakcije nadležnosti u postupku pred vanjskotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Jugoslavije, Zbornik Pravnog fakulteta u  Zagrebu, vol. 39, br. 1, 1989., str. 141 - 143.

 

 1.   Neki problemi procesne operacionalizacije Zakona o obveznim odnosima, Pravni život, vol. 39, br. 4-5, tematski broj Zakon o obligacionim odnosima, 1989., str. 853 – 864.

 

 1.   Osvrt na četiri koncepcije o pravnoj prirodi pravosudnog akta (Duguit, Kelsen, Krbek, Lukić) i pokušaj određenja pojma u procesualističkom ključu, Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2, 1989., str. 29 - 59.130. Postupak za upis u sudski registar, Privreda i pravo, vol. 28, br. 3-4, 1989., str. 176 - 198.

 

 1.   Potreba donošenja saveznog zakona o izvanparničnom postupku i ujednačavanje republičkog i pokrajinskog izvanparničnog zakonodavstva, u: D. Đekić (ur.), Vanparnični i izvršni sudski postupak. Tom 2, Savez udruženja pravnika SR Srbije, Beograd, 1989., str. 5 - 14.

 

 1.   Pravo na nezavisnog suca, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 39, br. 5-6, 1989., supplement, str. 855 - 878.

 

 1.   Privremene mjere osiguranja na brodu, Privreda i pravo, vol. 28, br. 7-8, 1989., str. 521 - 539.

 

 1.   Strana ulaganja i arbitraža, Naša zakonitost, vol. 43, br. 5, 1989., str. 565 - 581.

 

 

1988.

 

 1.   Izmjena pravomoćne odluke suda udruženog rada u povodu odluke Ustavnog suda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 38, br. 3, 1988., str. 453 – 459.

 

 1.   Izvanparnično procesno pravo (u koautorstvu sa S. Trivom), ponovljeno izdanje knjige iz 1982., 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, Zagreb, 1988.

 

 1.   Jugoslavenska literatura stečajnog prava, Privreda i pravo, vol. 27., br. 1-2, 1988., str. 231 – 238.

 

 1.   La Protection Judiciaire des Droits de l›Hommeau Niveau National et International (u koautorstvu s P. Nikolićem i V. Rakić-Vodinelić), Bologna, 1988.

 

 1.   Neki problemi procesne operacionalizacije Zakona o obveznim odnosima, u: Zakon o obveznim odnosima 1978 – 1988. Knjiga o desetogodišnjici. 2. tom, izdanje časopisa Pravni život, Zagreb, 1988., str. 427 – 435.

 

 1.   Njemačka klasična učenja o biti pravomoćnosti. Drugi dio – Procesualističke koncepcije pravomoćnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 38, br. 1, 1988., str. 17 – 36.

 

 1.   Njemačka klasična učenja o biti pravomoćnosti. Treći dio – Normativističke koncepcije pravomoćnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 38, br. 3, 1988., str. 405 - 421.

 

 1.   Sanacija i stečaj organizacija udruženog rada, zbornik radova, M. Dika (ur.), Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, Zagreb, 1988.

 

 1.   Savjetovanje o stvarnopravnim i obveznopravnim jamstvima u vezi s brodom s aspekta osiguranja, Pula, studeni 1988. (ostali autori: I. Grabovac et al.), Zagreb, 1988.

 

 1.   Stečaj brodara (u koautorstvu s V. Filipovićem), Privreda i pravo, vol. 27, br. 1-2, 1988., str. 119 - 130.

 

 1.   Stečajni postupak, Privreda i pravo, vol. 27, br. 1-2, 1988., str. 32 – 45.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku od 24. XII. 1976. (s izmjenama i dopunama) s napomenama i bilješkama, ... te stvarnim kazalom (u koautorstvu sa S. Trivom), 13. izdanje prema stanju na dan 15. III. 1988., Narodne novine, Zagreb, 1988.

 

 

1987.

 

 1.   Neka pitanja stečaja pomorskih brodara u jugoslavenskom pravu (u koautorstvu s V. Filipovićem), Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, br. 115-116 (3-4), 1987., str. 158 - 274.

 

 1.   Njemačka klasična učenja o biti pravomoćnosti. Prvi dio – Geneza, osnovna obilježja, civilističke teorije i njihova kritika, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 37, br. 5-6, 1987., str. 815 - 843.

 

 1.   O dopustivosti revizije u izvanparničnom postupku, Naša zakonitost, vol. 41, br. 11-12, 1987., str. 1237 - 1244.

 

 1.   O pojmu priznanja stranih sudskih odluka po jugoslavenskom internom pravu, Privreda i pravo, vol. 26, br. 11-12, 1987., str. 600 - 611.

 

 1.   Osvrt na problem ustaljivanja međunarodne nadležnosti jugoslavenskog suda, Privreda i pravo, vol. 26, br. 1-2, 1987., str. 21 - 25.

 

 1.   Pravo na tužbu: prilog učenju o ulozi procesa u ostvarivanju pravnog poretka, Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, Samobor, Zagreb, 1987.

 

 1.   Priznavanje stranih školskih svjedodžbi u SFRJ, Informator, Zagreb, 1987.

 

 1.   Problem saveznog Zakona o izvanparničnom postupku, Pravna misao, vol. 18, br. 11-12, 1987., str. 8 – 15.

 

 1.   Suvremeno jugoslavensko učenje o pravomoćnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 37, br. 2, 1987., str. 165 – 195.

 

 1.   Zakon o izvršnom postupku (prema stanju na dan 1. V. 1987.), Narodne novine, Zagreb, 1987.

 

 

1986.

 

 1.   Da li je nadležnost organa starateljstva u SR Hrvatskoj da odlučuju o povjeravanju djece na čuvanje i odgoj u skladu s Ustavom SFRJ o SRH te s nekim bilateralnim sporazumima koje je zaključila SFRJ, Naša zakonitost, vol. 40, br. 4, 1986., str. 617 - 620.

 

 1.   Dijete i maloljetnik kao žrtva nasilja, Naša zakonitost, vol. 40, br. 2, 1986., str. 166 – 180.

 

 1.   Građansko parnično procesno pravo (u koautorstvu sa S. Trivom i V. Belajcem), 6. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1986.

 

 1.   Kontrola ustavnosti i zakonitosti obvezatnih pravnih shvaćanja usvojenih na općim odnosno odjelskim jedinicama određenih sudova, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 36, br. 2, 1986., str. 277 - 279.

 

 1.   Neka procesnopravna pitanja ostvarivanja pravne zaštite u stambenim stvarima u postupku pred redovnim sudovima, Naša zakonitost, vol. 40, br. 1, 1986., str. 96 - 106.

 

 1.   Nostrifikacija i priznavanje ekvivalencije stranih školskih svjedodžbi i diploma stečenih u inozemstvu: pravno uređenje, pojmovi, pretpostavke, Naša zakonitost, vol. 39, br. 6, 1986., str. 880 - 886.

 

 1.   Pojam strane arbitražne odluke prema ZRSZ 82, Privreda i pravo, vol. 25, br. 3-4, 1986., str. 112 - 123.

 

 1.   Poništenje strane arbitražne odluke pred jugoslavenskim sudom: analiza slučajeva iz prakse, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 36, br. 3-4, 1986., str. 539 - 543.

 

 1.   Pretpostavke za priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka po Zakonu o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja, Privreda i pravo, vol. 25, br. 9-10, 1986., str. 427 – 439.

 

 1.   Problem unifikacije, ujednačavanja i rješavanja sukoba zakona i nadležnosti na području nostrifikacije i priznavanja ekvivalencije školskih svjedodžbi i diploma u inozemstvu, Naša zakonitost, vol. 39, br. 7-8, 1986., str. 1059 - 1065.

 

 1.   Prorogacija nadležnosti i priznanje odluka stranog suda u bračnim i porodičnim stvarima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 36, br. 5-6, 1986., str. 763 - 765.

 

 1.   Razvoj jugoslavenskog učenja o pravomoćnosti u jugoslavenskim zemljama nakon unifikacije parničnog procesnog prava 1929. godine do donošenja Zakona o parničnom postupku 1956., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 36, br. 3-4, 1986., str. 439 – 512.

 

 1.   Razvoj učenja o pravomoćnosti u jugoslavenskim zemljama do unifikacije parničnog procesnog prava 1929. godine, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 36, br. 1, 1986., str. 73 - 84.

 

 

1985.

 

 1.   Apokrifne izvršne isprave, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 4, 1985., str. 513 - 516.

 

 1.   Arbitration in Sweden – drugo izdanje. The Stockholm Chamber of Commerce, 1984., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 2-3, 1985., str. 335 - 337.

 

 1.   Ius standi in iudicio u postupku pred stalnim izbranim sudom, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 1, 1985., str. 139 - 143.

 

 1.   Međunarodna nadležnost sudova SFRJ u ostavinskim stvarima i nasljednopravnim sporovima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 4, 1985., str. 399 - 408.

 

 1.   Naši radnici na privremenom radu u inozemstvu i međunarodna nadležnost jugoslavenskih sudova na osnovi prebivališta i boravišta, Pravo – teorija i praksa, br. 3, 1985.

 

 1.   Pravna enciklopedija Pravnog fakulteta u Zagrebu, Naša zakonitost, vol. 39, br. 3, 1985., str. 305 – 306.

 

 1.   Razvoj instituta pravomoćnosti do prvih modernih kodifikacija. I dio, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 1, 1985., str. 17 - 30.

 

 1.   Razvoj instituta pravomoćnosti do prvih modernih kodifikacija. II. dio, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 2-3, 1985., str. 267 - 283.

 

 1.   Sudska zaštita samoupravnih prava povrijeđenih odlukama sportskih asocijacija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 5-6, 1985., str. 733 - 736.

 

 1.   The Problem of Multiparty Arbitration from the Standpoint of Yugoslav Law, u: C. C. A. Voskuil, J. A. Wade (ur.), Reservation of Title - Domestic Law, Conflict of Laws. Multiparty Arbitration, The Hague, 1985., str. 125 - 138.

 

 1.   The Problem of Multiparty Arbitration from the Standpoint of Yugoslav Law, T. M. C. Asser Institut, Martinus Nijhoff, The Hague, 1985.

 

 1.   Učinak presumiranog povlačenja tužbe u parničnom postupku na postupak pred sudom udruženog rada, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 1, 1985., str. 135 - 137.

 

 1.   Zakon o parničnom postupku od 24. XII. 1976. (s izmjenama i dopunama) (u koautorstvu sa S. Trivom), 12. izdanje prema stanju na dan 31. X. 1985., Narodne novine, Zagreb, 1985.

 

 

1984.

 

 1. Arbitraža u NR Kini, Privreda i pravo, vol. 23, br. 9-10, 1984., str. 19 - 24.

 

 1.   Arbitražni institut Stockholmske trgovačke komore, Privreda i pravo, vol. 23, br. 5-6, 1984., str. 52 – 56.

 

 1.   Izvanparnično procesno pravo, skripta (u koautorstvu sa S. Trivom), Pravni fakultet, Zagreb, 1984.

 

 1.   Načelo saslušanja stranaka (sudionika) u postupku pred stalnim izbranim sudom i u postupku pred sudovima udruženog rada, Privreda i pravo, vol. 34, br. 1-2, 1984., str. 253 - 258.

 

 1.   Neka načelna pitanja u vezi s novim sustavom međunarodne nadležnosti organa SFRJ, Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo, vol. 17, br. 20, 1984., str. 69 - 86.

 

 1.   Pravo na tužbu, doktorska disertacija, Zagreb, 1984.

 

 1.   Procesnopravna problematika zaključivanja autorskih ugovora s inozemnim autorima i izdavačima, u: Autorsko pravo i izdavači, Poslovna zajednica izdavača i knjižara Jugoslavije, Beograd, 1984., str. 195 - 203.

 

 1.   Sudsko izvršno pravo: opći dio (u koautorstvu sa S. Trivom i V. Belajcem), 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Informator, Zagreb, 1984.

 

 1.   Sukob o nadležnosti u nasljednim stvarima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 34, br. 3-4, 1984., str. 461 - 468.

 

 1.   Višestranačka arbitraža u međunarodnim trgovačkim sporovima, Privreda i pravo, vol. 23, br. 5-6, 1984., str. 23 - 63.

 

 

1983.

 

 1.   Izvršenje na temelju vjerodostojne isprave i ugovor o nadležnosti stalnog izbranog suda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 33, br. 1-2, 1983., str. 229 - 231.

 

 1.   Konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka (New York, 1958) i Konvencija o rješavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država (Washington, 1965), Privreda i pravo, vol. 22, br. 3-4., 1983., str. 47 - 61.844 Bibliografija ‒ prof. dr. sc. Mihajlo Dika

 

 1.   Postupak sa žalbom izjavljenom od neovlaštene osobe, Privreda i pravo, vol. 22, br. 11-12, 1983., str. 114 - 117.

 

 1.   Postupak sa žalbom izjavljenom od neovlaštene osobe, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 33, br. 1-2, 1983., str. 225 - 228.

 

 1.   Povlačenje tužbe u paternitetskom sporu: analiza slučaja iz prakse, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 33, br. 3-4, 1983., str. 461 – 463.

 

 1.   The Problem of Multiparty Arbitration from the Standpoint of Yugoslav Law, The Hague, Zagreb, 1983.

 

 

1982.

 

 1.   Engleska doktrina rei judicatae, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 32, br. 3-4, 1982., str. 375 - 396.

 

 1.   Interkatedarsko savjetovanje nastavnika građanskog procesnog prava na pravnim fakultetima u SFRJ o Nacrtu novog Zakona o sudovima udruženog rada, Privreda i pravo, vol. 21, br. 6, 1982., str. 16 - 24.

 

 1.   Izvanparnično procesno pravo (u koautorstvu sa S. Trivom), 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, Zagreb, 1982.

 

 1.   Kako ugovoriti nadležnost stalnog izbranog suda, Privreda i pravo, vol. 21, br. 9-10, 1982., str. 65 - 66.

 

 1.   Materijali za pripremanje i polaganje ispita iz građanskog procesnog prava, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1982.

 

 1.   Neke dileme o ustavnosti Nacrta zakona o sudovima udruženog rada, Privreda i pravo, vol. 21, br. 11-12, 1982., str. 7 - 15.

 

 1.   Nenadležnost stalnog izbranog suda i prekid zastarijevanja: analiza slučaja iz prakse, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 32, br. 1-2, 1982., str. 203 - 207.

 

 1.   Prikaz diskusije, Privreda i pravo, vol. 21, br. 11-12, 1982., str. 79 – 89.

 

 1.   Privremene mjere radi uzdržavanja djece: analiza jedne prakse, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 32, br. 3-4, 1982., str. 449 - 453.

 

 1.   Revizibilnost rješenja u troškovima postupka, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 32, br. 1-2, 1982., str. 209 – 211.

 

 1.   Sudsko izvršenje i osiguranje u bračnim i porodičnim stvarima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 32, br. 1-2, 1982., str. 129 - 139.

 

 1.   Zakon o izvršnom postupku (prema stanju na dan 15. II. 1982.) s objašnjenjima, napomenama i bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1982.

 

 

1980.

 

 1.   Intervencijski efekt presude redovnog suda u postupku pred stalnim izbranim sudom, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 30, br. 4, 1980.,  str. 429 – 433.

 

 1.   Podobnost odluka sudova udruženog rada za sudsko izvršenje: anali za primjera iz prakse, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 30, br. 1,  1980., str. 127 - 132.

 

 1.   Sudsko izvršno pravo: opći dio (u koautorstvu sa S. Trivom i V. Belajcem), Informator, Zagreb, 1980.

 

 1.   Supsidijarno suparničarstvo i nadležnost suda: analiza slučajeva iz prakse, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 30, br. 4, 1980., str. 423 - 428.

 

 1.   Vanparnično procesno pravo, skripta za studente pravnih fakulteta (u koautorstvu sa S. Trivom), Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1980.

 

 

1978.

 

 1.   Jadranko Crnić: Prava na nekretninama, primjeri podnesaka i odluka za primjenu propisa o pravima na nekretninama, Naša zakonitost, vol. 32, br. 11-12, 1978., str. 132 – 134.

 

 1.   Ostvarivanje prava na ispravak informacije objavljene u štampi u postupku pred sudom, u: Z. Šeparović (ur.), Odgovornost u informativnoj djelatnosti, zbornik radova savjetovanja o odgovornosti u informativnoj djelatnosti 19., 20., 21. listopada 1978., Split, sv. 1, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom Pravnog fakulteta i časopis Naša zakonitost, Zagreb, 1978., str. 187 – 193.

 

 1.   Tko odlučuje o iseljenju iz stana protupravno useljene osobe?, Naša zakonitost, vol. 32, br. 6, 1978., str. 74 – 79.

 

 1.   Zakon o izvršnom postupku (prema stanju na dan 1. X. 1978.) s objašnjenjima, napomenama i bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom, Narodne novine, Zagreb, 1978.

 

 

1977.

 

 1.   Dokazivanje saslušanjem stranaka, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 94 - 95

 

 1.   Dostava pismena, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 72 - 75.

 

 1.   Izuzeće sudaca, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 61 - 62.

 

 1.   Mjesna nadležnost, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 41 - 50.

 

 1.   Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova (u koautorstvu sa S. Trivom i V. Belajcem), Informator, Zagreb, 1977.

 

 1.   Osiguranje dokaza kod izvanrednih pravnih lijekova, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 95 - 99.

 

 1.   Postupak u privrednim sporovima, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 185 - 192.

 

 1.   Postupak u sporovima male vrijednosti, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 165 - 168.

 

 1.   Prekid postupka, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 92 - 94.

 

 1.   Prikaz diskusije na Savjetovanju kadrova za potrebe pravosuđa (u koautorstvu s D. Krapcem i Z. Stipkovićem), Naša zakonitost, vol. 31, br. 1, 1977., str. 34 - 40.

 

 1.   Punomoćnici stranaka, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 70 - 71.

 

 1.   Redovni put pravne zaštite, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 7 - 12.

 

 1.   Sastav suda, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 57 - 61.

 

 1.   Savjetovanje Pravna znanost i udruženi rad, prikaz diskusije (u koautorstvu sa Z. Stipkovićem), Naša zakonitost, vol. 31, br. 5, 1977., str. 28 – 30.

 

 1.   Stvarna nadležnost saveznog suda, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 38 - 39.

 

 1.   Sukob (o) nadležnosti, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 54 - 57.

 

 1.  Ustupanje predmeta male vrijednosti mirovnim vijećima, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 168 - 175.

 

 1.   Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora kumuliranih tužbenih zahtjeva, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 39 - 41.

 

 1.   Žalba protiv presude, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 99 - 113.

 

 1.   Žalba protiv rješenja, u: S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Novo parnično procesno pravo. Zbirka radova, Informator, Zagreb, 1977., str. 113 - 114.

 

 

1976.

 

 1.   Dr. Beroljub Rajović: Sudovi udruženog rada, Naša zakonitost, vol. 30, br. 1, 1976., str. 103 – 110.

 

 1.   Hart and Wechsler’s The Federal Courts and the Federal System, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 26, br. 1, 1976., str. 115 - 119.

 

 1.   Stečajno pravo i pravo prisilne nagodbe, skripta, zajedničko izdanje autora i Saveza socijalističke omladine Pravnog fakulteta, Zagreb, 1976.

 

 

1975.

 

 1. . Neki procesnopravni problemi u postupku u sporovima zbog povrede prava na dodjelu stana, Naša zakonitost, vol. 29, br. 5, 1975., str. 47 - 59.

 

 1. . Novi talijanski postupak u radnim sporovima, Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno privatno pravo, br. 8, 1975., str. 19 - 49.

 

 1. . Pravne značajke posljednje novele Zakona o prisilnoj nagodbi i stečaju, Naša zakonitost, vol. 29, br. 10, 1975., str. 57 - 62.

 

 

1974.

 

 1. . Marginalije uz odredbu čl. 354. st. 4. ZPP-a, Odvjetnik, vol. 47, br. 1-2, 1974., str. 18 - 28.

 

 1. . Postojeće zakonske i nove ustavne osnove za određivanje nadležnosti izbranih sudova u jugoslavenskom pravu, Naša zakonitost, vol. 28, br. 7-8, 1974., str. 667 – 679.

 

 1. . Pravna priroda suparničarstva između solidarnih dužnika, Naša zakonitost, vol. 28, br. 10, 1974., str. 937 - 943.

 

 

1973.

 

 1. . Neki problemi postupka u sporovima male vrijednosti pred sudovima opće nadležnosti u stadijima nakon zaključenja glavne rasprave, Naša zakonitost, vol. 27, br. 6, 1973., str. 526 – 535.

 

 1. . Pravna priroda pasivnog suparničarstva između vlasnika odnosno korisnika motornog vozila i osiguravajućeg zavoda u parnicama za naknadu štete, Naša zakonitost, vol. 27, br. 9, 1973., str. 794 - 800.

 

 

1972.

 

 1. . Kriteriji za određivanje mjerodavnog prava za arbitražu s elementom inostranosti, Naša zakonitost, vol. 26, br. 4, 1972., str. 250 - 259.

 

 

1971.

 

 1. . Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera i pravična naknada, Naša zakonitost, vol. 25, br. 5, 1971., str. 356 – 361.

 

 

1970.

 

 1. . Određivanje naknade za eksproprirane nekretnine i tržišna cijena, Naša zakonitost, vol. 24, br. 10, 1970., str. 745 – 775.

 

 1. . Savjetovanje sudaca s područja okružnih sudova Pula, Rijeka, Zadar i Šibenik od 17. 1. 1970. u Poreču o materijalno-pravnom aspektu određivanja pravične naknade od strane sudova u postupku eksproprijacije i nacionalizacije, Naša zakonitost, vol. 24, br. 3, 1970., str. 236 – 240.

 

 

1969.

 

 1. . Pravna priroda arbitražnog sporazuma s elementom inostranosti u jugoslavenskom pravu, magistarski rad, neobjavljeno, 1969.

 

 

dr Mihajlo Dika