Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mihajlo Dika

Prof. emeritus dr. sc. Mihajlo Dika

 

Rođen. 11. februara 1943. u Skoplju, Sjeverna Makedonija. Osnovnu i srednju školu završio u Puli, Hrvatska, a upisao se na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1960/61 godine, gdje je diplomirao 1963. godine, magistrirao 1970. godine, te doktorirao 1984. godine. Aprila 1971. izabran za asistenta na Katedri za Građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1985. izabran za docenta, 1988. za vanrednog profesora, a 1991. za redovnog profesora. 1996. godine je na katedri za Građansko procesno pravo imenovan za redovnog profesora.  

Mihajlo Dika je autor nekoliko monografija, komentara te većeg broja znanstvenih i stručnih radova od kojih se ističu knjige:

 

Siniša Triva, Mihajlo Dika, Građansko parnično procesno pravo, 7. izd., 2004.

 

Mihajlo Dika, Građansko parnično pravo: Utvrđivanje činjenica. Knj. 7, Narodne Novine, 2018.

 

Mihajlo Dika, Građansko parnično pravo. Knjiga 9. Sudske odluke i sudska nagodba, 2013.

 

Mihajlo Dika, Građansko parnično pravo, VI, Tužba, 2010.

 

Mihajlo Dika, Građansko parnično pravo, V, Parnične radnje, 2009.

 

Mihajlo Dika, Građansko parnično pravo, IV, Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku, 2008.

dr Mihajlo Dika