Twitter feed
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
  • Our current life in pictures, day 6/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/bI09jZdOcH
Najnovija obavještenja

Apsolventski rok - prijava

Obavještavaju se studenti da je odlukom Dekana utvrđen apsolventski rok za ispite iz studijske 2019/2020. godine.

Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2019/2020. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Prijave vršiti na e-mail adresu: fpn@udg.edu.me, najkasnije do 25. septembra 2020. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži: (i) ime, prezime i broj indeksa, (ii) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje, (iii) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave, utvrđena je prema shemi: vrijednost ECTS kredita pomnožena sa 25 eura.

Ispiti u apsolventskom roku biće održani 1. i 2. oktobra u terminu koji će biti posebno naznačen.

Specijalistički rad na uvid javnosti

Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalazi se specijalistički rad:

1. Nemanje Kneževića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Republikanizam u političko-pravnoj istoriji Crne Gore”;

Konkurs za upis specijalističkih studija
Opširnije: Konkurs za upis specijalističkih studija

Fakultet pravnih nauka raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske specijalističke studije.

Upis studenata na specijalističke studije moguć je u periodu od 14.09. do 01.10.2020. godine, radnim danima od 10-12h u Staklenoj sali.

SMJEROVI:
- Međunarodno i evropsko pravo
- Pravosudni smjer
- Privrednopravni smjer
- Javnopravni smjer

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (nalazi se u prilogu)
- Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama na osnovnim studijama (važi samo za studente osnovnih studija na UDG)

NAPOMENA: Prije dostavljanja dokumentacije, studenti se mogu obratiti na e-mail: fpn@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i sl.

Predaja specijalističkih radova - novi termin

Obavještavaju se studenti da se finalne verzije specijalističkih radova u II roku, mogu predati isključivo 21. septembra 2020. godine. Radovi se dostavljaju u periodu od 10-14h, kod Matije Stojanovića (I sprat).

Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju:

1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema Fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me);
2)Potvrda o položenim ispitima sa osnovnih studija koju izdaje Studentska služba (studenstka.sluzba@udg.edu.me);
3)Potvrda o položenim ispitima sa specijalističkih studija koju izdaje Koordinator studijske godine (alen.adrovic@udg.edu.me);
4)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (portirnica);
5)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me).

Kandidati su dužni da dostave i pisanu saglasnost mentora na tekst specijalističkog rada, kao i da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada i kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima.

Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati kooridnatora studija Alena Adrovića(alen.adrovic@udg.edu.me).

Raspored ispita u vanrednom roku

Obavještavaju se studenti osnovnih i specijalističkih studija, da je raspored ispita u vanrednom ispitnom roku, objavljen u download sekciji.
Downloads
Loading...