Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Vuk Radović

Vuk Radović je rođen 13. Maja 1976.godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu i Četvrtu beogradsku gimnaziju. U obje škole je bio đak generacije i nosilac diplome “Vuk Karadžić”. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1995.godine i diplomirao krajm 1999.godine sa prosječnom ocjenom 9,94. Nakon završetka Fakulteta upisao je poslediplomske studije na privrednopravnom smjeru i godinu dana radio kao pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Oktobra 2000.godine primljen je na mjesto asistenta-pripravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu za predmete Kompanijsko pravo i Trgovinsko pravo. Za iste predmete je 2005.godine izabran za asistenta, 2008.godine za docenta, a 2013.godine za vanrednog profesora. Za redovnog profesora izabran je 2018.godine za poslobnopravnu naučnu oblast (predmeti Kompanijsko pravo, Trgovinsko pravo i Stečajno pravo). U junu 2003.godine odbranio je magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu “Stečaj nad imovinom fizičkog lica” i stekao titulu magistra pravnih nauka. U školskoj 2003.-2004. Godini je magistrirao sa pohvalom u Sjedinjenim Američkim Državama, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu i stekao titulu Legum Magister. Vuk Radović je septembra 2007.godine doktorirao sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu “Mjere odbrane akcionatskog društva od preuzimanja kontrole”. Februara 2008.godine ova disertacija je nagrađena od strane Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u protekloj školskoj godini. U toku karijere dr Vuk Radović je više puta boravio na Maks Plank Institutu za strano i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (Njemačka), u cilju dodatnog, produbljenog istraživanja uporednog prava u oblasti: a) prava preuzimanja akcionarskih društava (2006.godine) i b) korporativnog upravljanja (2009.godine).

Objavljeni radovi:

 1. Vuk Radović, Osnovi stečajnog prava, ISBN 978-86-7630-757-9, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018
 2. Vuk Radović, Stečajno pravo – knjiga prva (uvod u stečajno pravo, osnovni pojmovi stečajnog prava, stečajni postupak, pravne posledice otvaranja stečajnog postupka) , 2.izdanje, ISBN 978-86-7630-762-3, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018
 3. Vuk Radović, Stečajno pravo – knjiga druga (pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika, reorganizacija, međunarodni stečaj, stečaj povezanih društava), ISBN 978-86-7630-763-0, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018
 4. Vuk Radović, Naknada članovima uprave akcionarskog društva (preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja) , Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011
 5. Vuk Radović, “Posebni stečajni postupci” i “Posebne likvidacije” u : Priručnik za stečajne upravnike, Intermex, Beograd, 2006, str. 360-383 i 432-436
 6. Vuk Radović, Individualni stečaj, Dosije, Beograd, 2006 (316 strana) prerađen i dopunjen magistarski rad
 7. Vuk Radović, Stečaj nad imovinom fizičkog lica, magistarski rad odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2004 (292 strane)
 8. Korporativno upravljanje – priručnik (dopunjeno izdanje), Internation Finance Corporation, Beograd, 2008 (459 strana) - adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu
 9. Corporate Governance – Manual (updated edition) , International Finance Corporation, Beograd, 2008 (459 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje sprskom pravu na engleskom jeziku.
 10. Vuk Radović, “Nejedinstven pojam zajedničkog djelovanja”, u: Vuk Radović (ur.), Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, 2019, str 11-35
 11. Vuk Radović, “Ultra vires doktrina I pravna sposobnost privrednih društava”, Studia Iuridica Montenegrina, br. 1/2019, str. 75-87
 12. Vuk Radović, “Shareholders Protection in Mergers and Divisions in Serbian Law” Erika Kovacs, Martin Winner (eds.), Stakeholder Protetion in Restructuring – Selected Company and Labur Law Issues, Nomos, 2019, str. 99-132
 13. Vuk Radović, “Pravna analiza poslednjih izmjena Zakona o stečaju – korak napred, dva koraka unazad”, Pravo i privreda, br. 4-6/2019 , str. 608-626
 14. Mirko Vasiljević, Vuk Radović, “Teorijske osnove prava nesaglasnih akcionara”, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, br. 3/2017, str. 7-27
 15. Vuk Radović, “ Povratak poslovnog udruženja”, Pravni život, br. 11/2012, str. 63-81
 16. Vuk Radović, “Prijava potraživanja u stečajnom postupku”, Pravni život, br. 11/2002, str. 229-250
 17. Vuk Radović, “Predlog povjerilaca za pokretanje stečajnog postupka (nevoljni stečaj), Pravo i privreda, br.9-12/2002, 161-174

Prof. Vuk Radović je učestvovao u realizaciji projekta “Razvoj pravnog Sistema Srbije I harmonizacija sa pravom Evropske unije”, čiji je nosilac bio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od njegovog uvođenja  do 2014.godine. Potom, od 2015.godine do danas učestvuje kao istraživač na projektu “Identitetski preobražaj Srbije”, čiji je nosilac, takođe, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 2011.godine do danas prof. Radović je rukovodilac projekta Ministarstva pod nazivom “Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom EU”, evidencioni broj: 179077, čiji je nosilac Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, u okviru Programa osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za period od 2011-2014.godine.

dr Vuk Radović
Predmeti
Kontakt podaci