Obavještenja

Osnovne studije
PRAVNE KLINIKE U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA - PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI

Pozivamo koleginice i kolege da uzmu učešće u realizaciji pravnih klinika u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori koji organizuju Fakultet pravnih nauka UDG, Pravni fakultet UCG i Pravni fakultet Univerziteta Mediteran uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “ Unapređenje procesnih garancija u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori”. Cilj saradnje jeste da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblastima koje se odnose na poštovanje i zaštitu ljudskih prava razvijenih kako u pravnim tekovinama Evropske unije, tako i u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, sa naročitim naglaskom na pitanja koja se tiču nasilja u porodici, zaštite žena, djece, i ostalih „rodnih manjina“, u prvom redu LGBTIQ populacije.

Rad Pravne klinike će biti organizovan u dva semestra, u bliskoj saradnji sa sudijama, advokatima, kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć, kao i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u porodici. Studenti će tako steći neophodne vještine za pružanje pravne pomoći, poštujući sve profesionalne i etičke standarde i dajući tako svoj doprinos jačanju sistema besplatne pravne pomoći koja je organizovana u javnom interesu.

Svi zainteresovani studenti se mogu javiti asistentkinji Ivani Jabučanin putem mejl adrese: pravne.klinike@udg.edu.me do 21. 2. u 12:00h. Broj mjesta je ograničen. Prednost prilikom odabira će imati studenti završnih godina studija koji su već položili Ljudska prava, Porodično pravo, Krivično pravo - opšti i posebni dio, te koji u tekućem semestru slušaju procesna prava. U prijavi je važno navesti trenutnu prosječnu ocjenu i ocjene na predmetima Porodično pravo, Krivično pravo - opšti i posebni dio, Ljudska prava, te iz predmeta Građansko procesno pravo, Krivično procesno pravo -ukoliko su studenti položili i ove predmete.