Obavještenja

PRODUŽENJE KONKURSA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE ZA STUDIJSKU 2021/2022

Fakultet pravnih nauka raspisuje KONKURS za upis nove generacije studenata na specijalističkim i magistarskim studijama.

SPECIJALISTIČKE STUDIJE:

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, odnosno studenti koji su osnovne studije upisali zaključno sa studijskom 2016/17. godinom, u skladu sa zakonom.

 

Upis studenata na specijalističke studije moguć je svakim radnim danom do 22.10.2021. godine u terminu od 10-12h u upravi Fakulteta pravnih nauka.

 

SMJEROVI:

- Međunarodno i evropsko pravo

- Pravosudni smjer

- Privrednopravni smjer

- Javnopravni smjer

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama

- Kopija lične karte

- Dvije fotografije

- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)

- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (nalazi se u prilogu)

 

NAPOMENA: Prije dostavljanja dokumentacije, studenti se mogu obratiti na e-mail: fpn@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i sl.​

 

 

MASTER STUDIJE

Pravo prijave na konkurs za upis na dvogodišnje master studije imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka.

Kanidati koji na dan upisa imaju 180 + 60, odnosno 240 ECTS, iz odgovarajuće oblasti nauka, imaju pravo upisa na dvogodišnje master studije uz priznavanje određenog broja ECTS kredita u skladu sa pravilima ekvivalencije na ustanovi visokog obrazovanja.

 

SMJEROVI:

  1. Pravosuđe i javna uprava sa modulima: a) Građanskopravni modul; b) Krivičnopravni modul; c)Upravnopravni modul;

 

  1. Međunarodno pravo sa modulima: a) Pravo EU; b) Međunarodnopravni; c) Međunarodno i evropsko pravo.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

- Uvjerenje o prethodno završenim studijama

- Kopija lične karte

- Dvije fotografije

- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)

- Popunjen prijavni formular (popunjavanje prilikom prijave).

 

Upis studenata na master studije moguć je svakim radnim danom do 22.10.2021. godine u terminu od 10-12h u Staklenoj sali Fakulteta pravnih nauka.

Svim kandidatima koji imaju završene osnovne i specijalističke studije odnosno ostvarenih 240 ECTS kredita priznaje se prva godina master studija i upisuju se direktno na drugu godinu.

NAPOMENA: Dodatne informacije (u pogledu Nastavnog plana i programa, visine školarine i drugih pitanja) zainteresovani kandidati mogu dobiti putem mail-a: ps.fpn@udg.edu.me)