Predavači

Asistent
mr Milana Čabarkapa

Milana Čabarkapa-Macanović rođena je 9. marta 1986. godine u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac Luče I. Zvanje bachelora (prosječna ocjena 9.14) i specijaliste pravnih nauka (prosječna ocjena 10.00) stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Za vrijeme studija, učestvovala je na takmičenjima u besjedništvu i moot court takmičenjima na regionalnom i međunarodnom nivou, na kojima je postigla značajan uspjeh (drugo mjesto na nacionalnom takmičenju u besjedništvu studenata Pravnog fakulteta UCG (2006); prvo mjesto na ekipnom moot court takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava ( Sarajevo, 2007), na kojem je dobila i nagradu za najboljeg govornika; trener tima Pravnog fakulteta UCG na regionalnom moot court takmičenju iz oblasti ljudskih prava (Beograd, 2008)). Uspješno je završila školu evropskih integracija ASSEI 2007 u Beogradu, kao i dva internship programa, u NDI Crna Gora i Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore. Učestvovala je u radu HUMSEC ljetnje akademije u Gracu, kao i na HUMSEC konferenciji održanoj u Beogradu 2008. godine. Bila je jedan od članova redakcije studentskog magazina „Studentski Tribune“. U Udruženju pravnika Crne Gore bila je član Upravnog odbora, kao i sekretar sekretarijata redakcije časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“.


Postidplomske magistarske studije iz oblasti „Pravo Evropske unije“ završila je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, odbranivši tezu: „Kompanijsko pravo Evropske unije: razvoj i uticaj na pravne sisteme država članica Unije i Crne Gore“, sa izuzetnim uspjehom (ocjena A). Trenutno je na doktorskim akademskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (poslovnopravna uža naučna oblast).


Zaposlena je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao sekretarka Leksikografskog centra (od 2017. godine). Od 2011. godine angažovana je na Fakultetu pravnih nauka UDG kao saradnica u nastavi, prvo na predmetima: Kompanijsko pravo, Trgovinsko pravo i Finansijsko pravo na osnovnim studijama, a zatim i na predmetu Nomotehnika na specijalističkim studijama.

U dosadašnjoj radnoj karijeri bila je zaposlena i u NVO Centar za demokratsku tranziciju, na poziciji izvršnog direktora, kao i u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore, kao viši savjetnik u okviru Sektora za propise iz oblasti političkog sistema.


Govori engleski, a služi se ruskim jezikom.

Objavljeni radovi/istraživanja:
2018 – Munir Podumljak, Milana Čabarkapa-Macanović, Public Procurement Systems in the Western Balkans: An Assessment of Integrity, Performance and Vulnerability to Capture – Country Report Montenegro, Partnership for Social Development, Zagreb

2016 – Milana Čabarkapa, Mirko Đuković, Bojan Božović, Zakonodavni postupak u Crnoj Gori – priprema, predlaganje, usvajanje, Stvaranje prava – pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore, UDG Fakultet pravnih nauka, Podgorica

2016 – Mirko Đuković, Milana Čabarkapa, Bojan Božović, Stvaranje prava u Evropskoj uniji, Stvaranje prava – pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore, UDG Fakultet pravnih nauka, Podgorica

2016 – Bojan Božović, Mirko Đuković, Milana Čabarkapa, Crnogorsko međunarodno privatno pravo na kraju XIX vijeka i danas, Stvaranje prava – pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore, UDG Fakultet pravnih nauka, Podgorica

2014 – Milka Puzigaća, Marijana Pajvančić, Milana Čabarkapa, Slavica Bajić, Drugo istraživanje o poznavanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u crnogorskim institucijama, Skupština Crne Gore, Odbor za rodnu ravnopravnost, Podgorica

2012 – Milana Čabarkapa, Vanja Škorić, Kako da utičemo na javne politike? Centar za demokratsku tranziciju, Podgorica, Crna Gora

2010 – Milana Čabarkapa, Tatjana Koprivica, Vodič kroz Vladu Crne Gore, Centar za demokratsku tranziciju, Podgorica, Crna Gora

mr Milana Čabarkapa