Predavači

Saradnik iz prakse
Slavica Bajić

Slavica Bajić, iz Podgorice, rođena 12. septembra 1958. godine, u Pljevljima. Pravni fakultet završila 1981. godine u Podgorici. Profesionalnu karijeru započela u Republičkom sudu udruženog rada SR Crne Gore, 1981. godine, a zatim slijedi rad u Opštinskom komitetu za urbanizam, komunalne i stambene poslove, OOUR-u “Distribucijaprojekt” i Sekretarijatu za pravosuđe i upravu – Opština Podgorica, u svojstvu upravne inspektorke. Od 1986. do 2001. godine obavljala poslove savjetnice u Ustavnom sudu Republike Crne Gore, a od 2001. do 2003. godine radila na poslovima načelnice Sektora za pravne i kadrovske poslove u Pošti Crne Gore.  Nakon toga, bavila se advokaturom do izbora na funkciju zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u decembru 2004. godine. Na toj funkciji se nalazila do 21. februara 2007 godine, kada je postavljena za pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo na čelu Sektora za propise iz oblasti političkog sistema i pravosuđa.

Pravosudni ispit položila 1990. godine.

Sarađivala je i objavila više radova na različite pravne teme u pravnim časopisima Sudska praksa, Beograd, Pravo – teorija i praksa, Novi Sad, Pravni život - Kopaonička škola prirodnog prava, Pravni zbornik - Udruženje pravnika Crne Gore.

Autorka je brojnih radova koji se tiču rodne ravnopravnosti i koautorka Komentara Zakona o rodnoj ravnopravnosti (izdanje 2009. godine i dopunjeno izdanje 2016. godine).

Učestvovala je u izradi Pravno-tehničkih pravila za izradu propisa koje je utvrdio Sekretarijat za zakonodavstvo 2010. godine, i  koautorka je Monografije Sekretarijat za zakonodavstvo 1968-2018. - Institucionalni razvoj i uloga Sekretarijata za zakonodavstvo u stvaranju prava i unapređenju pravnog sistema Crne Gore.

Slavica Bajić
Predmeti
Kontakt podaci