Predavači

Asistent
Ana Stojanovski

Rođena 30.10.1990. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici. Osnovne studije upisala na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica 2009. godine, iste završila 2012. godine sa prosječnom ocjenom 9,82. Na istom fakultetu 2012. godine upisala, a 2013. godine završila specijalističke studije – smjer Međunarodno i evropsko pravo, sa prosječnom ocjenom 10,00. Postdiplomske magistarstke studije smjer Građansko pravo je upisala 2013. godine i položila ispite, a magistarski rad na temu „Suđenje u razumnom roku u građanskom sudskom postupku“ pod mentorstvom prof. dr Mihaila Dike se  trenutno nalazi u završnoj fazi.

Tokom studiranja je bila nagrađivana više puta od strane Fakulteta pravnih nauka UDG za postignute rezultate, takođe je 2010. godine postala dobitnik nagrade Glavnog grada Podgorice, a 2012. godine Atlas stipendije za postignute rezultate tokom školovanja.  Bila je član tima „Gavro Vuković“ na takmičenju u simulaciji suđenja Moot Court Competition in Human Rights u Sarajevu, a 2015. godine je bila jedan od trenera tima „Gavro Vuković“ na 9th Regional Moot Court Competition in Human Rights u Herceg Novom. Takođe je bila i član Retorskog kluba Univerziteta Donja Gorica pod rukovodstvom mr Nele Savković- Vukčević. Kao student je bila polaznik brojnih seminara i pravnih škola.

Počela je da volontira u Osnovnom sudu u Podgorici 2013. godine, a pripravnički staž je počela da odrađuje 2015. godine. U januaru 2016. godine je položila pravosudni ispit, a u aprilu iste godine je položila advokatski ispit. Od 2017. godine je zaposlena kao samostalni savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici. Tokom dosadašnjeg rada u sudu izrađivala je nacrte krivičnih, parničnih i izvršnih odluka, a od juna 2017. godine radi kao savjetnik u vanraspravnom krivičnom vijeću i izrađuje nacrte odluka iz nadležnosti navedenog vijeća. Od novembra 2020. godine radi kao savjetnik u Apelacionom sudu.

Bila je polaznik HELP kurseva i to: „Zaštita imovine i  Evropska konvencija o ljudskim pravima“, „Pravosuđe po mjeri djeteta“, „Trgovina ljudima“, Pravo na zaštitu podataka i pravo na privatnost“ i „Zločin iz mržnje i govor mržnje“, kao i brojnih seminara: „Upotreba crnogorskog krivičnog zakonodavstva u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma“, „Sporazum o priznannju krivice“, „Pravo EU“, „New amendments of montenegrin criminal legislation and European Convention on Human Rights“ i dr.

Jedan je od autora teksta na temu „Trgovina ljudima“, objavljenog u publikaciji „29. oktobar Dan crngorskog sudstva“ – Sudijski dani 2016. godiina

Na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica  angažovana je kao saradnik na predmetima Porodično pravo i Nasljedno pravo.

Ana Stojanovski