Twitter feed
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
  • Our current life in pictures, day 6/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/bI09jZdOcH

mr Mirko V. Đuković

mr Mirko V. Đuković
Rođen je 12. januara 1987. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Vlado Milić“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ je završio sa odličnim uspjehom a nakon toga upisao Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore na kome je završio osnovne akademske i poslijediplomske specijalističke studije. Pod mentorstvom prof. dr Tanasija Marinkovića 2012. godine magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temi Accession of the EU to the European Convention of Human Rights (Pridruživanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima) na POGESTEI magistarskom međunarodno akreditovanom studijskom programu, koji studenti pohađaju na engleskom jeziku.

Dva puta je bio dobitnik HESP stipendije te je pohađao kurseve u Inter-University Centre Dubrovnik, aprila 2014. godine na temu: Social movements and the crisis of the European Democracy, te aprila 2015. godine na temu: European Constitutionalism and Beyond.

Pored rada na Univerzitetu Donja Gorica u periodu od oktobra 2015. do oktobra 2016. godine bio je angažovan kao eksterni konsultant i ekspert za Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori u oblasti političkog izvještavanja za poglavlje 23 i 24.

Kao dobitnik Nacionalne stipendije izvrsnosti Ministarstva nauke Crne Gore, od oktobra 2016. do marta 2017. je gostujući istraživač na Centralno-evropskom Univerzitetu u Budimpešti gdje pri Centru za etiku i pravo u biomedicini, pod mentorstvom prof. dr Judit Sandor, istražuje temu Pravni, etički i socijalni aspekti 3D štampanja ljudskog tkiva i organa za transplataciju.

Dobitnik je MEXT stipendije Vlade Japana, i kao student istraživač je upisan na Kyushu Univerzitetu gdje će i braniti svoj doktorski rad: "Regulating New Technologies in the 21st century: Legal and Ethical Aspects of the Bio-printing Technology".

Decembra 2016. godine dobitnik je CANU nagrade za dostignuća u nauci.

U svom dosadašnjem radu zabilježio je i više učešća na međunarodnim konferencijama ali i brojnim nacionalnim konferencijama i seminarima, a takođe je bio saradnik na više međunarodnih i nacionalnih projekata. U okviru TEMPUS projekta Human Rights at the Heart of Higher Education in Western Balkans, kojim je rukovodila prof. dr Michela Lamb, University of Roehampton London. Bio je angažovan i kao istraživač-saradnik na nacionalnom projektu “Stvaranje prava: pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore” kojim je rukovodio prof. dr Budimir P. Košutić.


Od 2010. godine je angažovan kao asistent na Fakultetu pravnih nauka i Humanističkim studijama na predmetima: Osnovi prava Evropske Unije, Ljudska prava i Antidiskriminaciono pravo EU, Akademsko pismo i retorika, Pravni i politički sistem Crne Gore i Pravo intelektualne svojine. Na magistarskim studijama saradnik je na predmetu Metodologija društvenih nauka.

Bibliografija:

1) M. Đuković, The impact of the new technologies on the law: Regulating the bioprinting technology, in Current Debates in International Relations & Law (ed. Ovgu Kalkan Kucuksulak), vol: 4 2017/18; IJOPEC London, ISBN: 978-1-912503-05-06;

2) M. Đuković, Lau Pin Lean, Have a Heart: Comparative Parallels of Ethical, Legal and Social Complexities of Genome Editing and Organ Bioprinting, Genome ELSI Kyoto 2017 International Symposium on Genomics and Society 13-14 November 2017, poster presentation;

3) 1. M. Đuković, Legal and Ethical aspects of 3D printing (bio-printing) of human tissues and organs for ransplant surgeries, CELAB (Centre for Ethics and Law in Biomedicine, CEU) seminar, paper presented;

4) M. Đuković, European Civilisation of identities and the Right to Citizenship, Chapter in edited book: Youth Perspectives in the United Europe, Institute for International Politics and Economics Belgrade, ISBN 978-86-7067-241-3, 2017;
5) “Stvaranje prava: pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore” Budimir Košutić, Marko Petrak, Dejan Đurđević, Mirko Đuković, Milana Čabarkapa, Bojan Božović, ISBN 978-9940-560-07-2 2015, februar 2016.
6) M. Đuković, M. Čabarkapa, B. Božović, Stvaranje prava u Evropskoj uniji , ISBN 978-9940-560-07-2 2015, februar 2016.
7) B. Božović, M. Đuković, M. Čabarkapa, Crnogorsko međunarodno privatno pravo na kraju XIX vijeka i danas, ISBN 978-9940-560-07-2 2015, februar 2016;
8) M. Čabarkapa, M. Đuković, B. Božović, Zakonodavni postupak u Crnoj Gori – priprema, predlaganja i usvajanje, ISBN 978-9940-560-07-2 2015, februar 2016;
9) M. Đuković, "Key developments in constitutionalism and constitutional law", editors: Lidija R. Basta Fleiner i Tanasije Marinkovic, recenzija za časopis Humanističke studije 1/2015, ISSN 2337-0718;
10) M. Đuković, P. Marković, Evropska unija u sijenci krize i zenit međunavladine saradnje, Konferencija: Nova Evropa i njena periferija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-84031-83-1, decembar 2015;
11) M. Đuković, Costs and Benefits of the EU Accession and ECJ Jurisprudence, članak prezentovan na međunarodnoj konferenciji: Warsaw East European Conference, University of Warsaw, jul 2015;
12) P. Marković, B. Bošković, M. Đuković, Crnogorski konstitucionalizam: populizam kao “normalna” politika, Međunarodna konferencija: Post-juguslovenska perspektiva, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-84031-67-1, februar 2015;
13) M. Đuković, Human Rights in the Context of International Rule of Law: Human Rights Protection in-between International Legal Order and the EU, članak predstavljen na konferenciji Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, septembar 2014;
14) M. Đuković, Evropski identitet i pravo na državljanstvo, članak predstavljen na međunarodnoj konferenciji O identitetu, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, april 2014;
15) M. Đuković, Europe and the Culture of Human Rights Protections, Univerzitet Donja Gorica: Škola prava EU, ISBN 978-9940-560-03-04, maj 2013.