Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Marija Karanikić-Mirić

Marija Karanikić Mirić je vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Objavlјuje radove u oblasti obligacionog i potrošačkog prava.

Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1999), poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Djuk u Sjedinjenim Američkim Državama (2002), gde je obavila i letnju istraživačku praksu pod rukovodstvom profesora Džordža Kristija (George C. Christie). Doktorsku disertaciju na temu Krivica kao osnov vanugovorne građanskopravne odgovornosti odbranila je s odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2008).

Po diplomiranju se zaposlila na Institutu za uporedno pravo u Beogradu (2000), a nakon toga na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – prvo kao asistent pripravnik (2003), potom asistent (2005), docent (2009) i vanredni profesor (2014) za Građanskopravnu užu naučnu oblast, predmet Obligaciono pravo. Objavila je dve monografije: Krivica kao osnov deliktne odgovornosti u građanskom pravu (priređena doktorska disertacija s predgovorom Miodraga V. Orlića) i Objektivna odgovornost za štetu. Bila je Čivning (Chevening) i Ron Braun (Ron Brown) stipendista, kao i dobitnica akademske stipendije Pravnog fakulteta Univerziteta Djuk (Duke University School of Law). Provela je devet meseci na Triniti koledžu Univerziteta Oksford (Trinity College University of Oxford), a stručno se usavršavala i na Maks Plank institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) u Hamburgu, Institutu za evropsko odštetno pravo (Institut für Europäisches Schadenersatzrecht) u Beču, pod rukovodstvom profesora Helmuta Kociola (Helmut Koziol), te na Institutu za političke studije (Institut d'études politiques – Sciences Po) u Parizu. Učestvovala je na nekoliko istraživačkih projekata Ministarstva nauke Republike Srbije: Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Kaznena reakcija u Srbiji kao ključni element pravne države. Bila je angažovana na dvogodišnjem projektu EU u oblasti potrošačkog prava (ZAP), kao i u Forumu za građansko pravo za jugoistočnu Evropu (GTZ / GIZ). U saradnji s Evropskim institutom za odštetno pravo iz Beča napisala je četiri stručna mišljenja u oblasti građanskopravne odgovornosti za potrebe austrijskih sudova. Predaje Obligaciono pravo na osnovnim i master studijama na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Podgorici. Gostuje kao predavač na doktorskim i master studijama Pravnog fakulteta u Zenici, na predmetu Evropsko privatno pravo. Bila je sekretar redakcije časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (2002–2012). Član je Saveta Pravnog fakulteta u drugom mandatu. Učlanjena je u udruženja Ron Braun, Fulbrajt i Čivning stipendista Srbije. Član je Evropskog pravnog instituta (European Law Institute – ELI) i predsedništva Spolјnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Nalazi se na listi arbitara Stalnog izabranog suda i Spolјnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije.

RADOVI NAKON IZBORA U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA:
Tip odgovornosti pravnog lica po čl. 172 ZOO, u: Đorđe Ignjatović (ur.), Kaznena reakcija u Srbiji, IV deo, Tematska monografija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 166-187 (M44).
Kolektivna zaštita potrošača u srpskom pravu, u: Stevan Lilić (ur.), Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Knjiga 4, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 165-186 (M44).
Odgovornost javnih beležnika u srpskom građanskom pravu, Pravni život 10/2014, 559-584 (M51).
Odgovornost za štetu po srpskom Građanskom zakoniku: jedan osnov ili njihova množina?, u: Milena Polojac, Zoran S. Mirković, Marko Đurđević (ur.), 170 godina od usvajanja srpskog Građanskog zakonika, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 319-342 (M44).
RADOVI DO IZBORA U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA:
Objektivna odgovornost za štetu, monografija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 246 strane.
Krivica kao osnov deliktne odgovornosti u građanskom pravu, monografija (priređena doktorska disertacija), predgovor napisao prof. dr Miodrag Orlić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2009, 363 strane.
Krivica kao osnov vanugovorne građanskopravne odgovornosti, doktorska disertacija odbranjena s odlikom 7. oktobra 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 414 + XXXI + 38 strana.
Marija Karanikic, Hans W. Micklitz, Norbert Reich (eds.), Modernising Consumer Law. The Experience of the Western Balkan, Volume 34 of Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e.V, Institut für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht, Nomos, Berlin 2012, 485.
Visoki savet pravosuđa Srbije, poglavlje u monografiji: Vesna Rakić Vodinelić et al., Pravosudni saveti, Institut za uporedno pravo, Beograd 2003, 205-220.
Ograničenja odgovornosti za štetu u srpskom pravu, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2012, 244-273.
Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2011, 178-204.
Promena dužnika, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2010, 229-257.
Krivica kao osnov deliktne odgovornosti lekara u građanskom pravu, Pravni život 2013, 623-638.
Odgovornost vlasnika motornog vozila kao preduslov obaveze osiguravača, Pravni život 10/2011, 685-707.
Pravna dejstva preuzimanja duga, Pravni život 10/2010, 841-855.
Pretpostavka krivice u građanskom pravu, Pravni život 11/2009, 941-958.
Odmeravanje naknade štete prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika, Crimen – Časopis za krivične nauke 1/2011, 67-87.
Understanding the Enforcement Malfunction of Consumer Legislation in Serbia, Journal of Consumer Policy (Springer) 3/2013, 231-246.
Contract Terms in the General Contract Law of the Republic of Serbia, in: Nada Dollani, Christa Jessel Holst, Tatjana Josipovic (eds.), Unfair Contract Terms in General Contract Law, Civil Law Forum for South East Europe. Volume I, Skopje 2012, 232-242 (dvojezični zbornik, prevod na srpski 218-229).
Christa Jessel-Holst, Gale Galev (eds.), EU Consumer Contract Law – Civil Law Forum for South East Europe, Volume III, GTZ, Belgrade 2010: Overview of the Legislative Techniques, 436-440; Unfair Terms Directive, 458-477; Transposition of the Proposed Directive on Consumer Rights, 561-562 (dvojezični zbornik, prevod na srpski 605-609, 626-645, 726).
Mehanizmi zaštite zakonom garantovanih prava potrošača, u: Stevan Lilić (ur.), Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Knjiga 3, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 169-191.
Građanskopravna odgovornost zbog uskraćivanja pomoći, u: Đorđe Ignjatović (ur.), Kaznena reakcija u Srbiji, III deo, Tematska monografija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 187-209.
Dužnost obaveštavanja u srpskom potrošačkom pravu, u: Stevan Lilić (ur.), Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Knjiga 2, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012, 199-221.
Odgovornost države za štetu usled terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija, u: Đorđe Ignjatović (ur.), Kaznena reakcija u Srbiji, II deo, Tematska monografija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012, 188-203.
Usklađenost srpskog potrošačkog prava sa Direktivom 99/44/EC o prodaji robe široke potrošnje i pratećim garancijama, u: Stevan Lilić (ur.), Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Knjiga 1, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011, 173-191.
Šta je novo u srpskom ugovornom (potrošačkom) pravu?, u: Stevan Lilić (ur.), Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Knjiga 5, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2010, 127-146.
Nepravične odredbe u potrošačkim ugovorima, u: Stevan Lilić (ur.), Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Knjiga 4, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2009, 128-146.
O odnosu subjektivne i objektivne odgovornosti, Pravni život 10/2008, 623-638.
Pravni kapacitet Srbije za evrointegracije u oblasti odgovornosti proizvođača stvari s nedostatkom, u: Stevan Lilić (ur.), Zbornik radova Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije 3, Pravni fakultet, Beograd 2008, 121-138.
Krivica kao etički ili tehnički pojam, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2008, 181-193.
Nenaručene pošiljke u pravu EU i Srbije, u: Stevan Lilić (ur.), Zbornik radova Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije 2, Pravni fakultet, Beograd 2007, 121-134.
Odgovornost za zagađivanje životne sredine, Pravni život 9/2007, 455-479.
Principi evropskog odštetnog prava - uporedni osvrt na osnove i uslove odgovornosti, u: Stevan Lilić (ur.), Zbornik radova Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije 1, Pravni fakultet, Beograd 2006, 162-187.
O razgraničenju krivice od uzročnosti i protivpravnosti, Pravni život 10/2006, 1031-1044.
Osvrt na novi Zakon o odgovornosti proizvođača stvari s nedostatkom, Pravo i privreda 5-8/2006, 485-505.
Development Risks, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – International Edition 1/2006, 117-148.
Odgovornost za štetu od stvari s nedostatkom za koji se nije moglo znati, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/2005, 161-195.
Normativno u poimanju uzročnosti kao osnova građanskopravne odgovornosti, Pravni život 10/2005, 985-1015.
Krivica kao osnov građanskopravne odgovornosti, Pravni život 10/2004, 443-475.
Odgovornost za štetu od proizvoda (u pravu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država), Pravni život 10/2003, 711-737.
Sukob pravnih osnova uzastopnih sticanja iste nepokretnosti, Pravni život 10/2001, 463-482.
Sloboda primarnog osnivanja preduzeća u pravu Evropske zajednice, Strani pravni život 1-3/2002, 253-273.
Pregled sudskih odluka iz oblasti građanskog prava, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/2004, 570-606.
Prikaz knjige: David Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligations (Oxford University Press, New York, 2001), Anali Pravnog falkulteta u Beogradu 1/2006, 190-194.
Prikaz knjige: Christelle Coutant-Lapalus, Le principe de la réparation intégrale en droit privé (Institut de droit des affaires, Presses universitaires d'Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 2002), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/2004, 625-633.
Prikaz knjige: Peter Cane, Responsibility in Law and Morality (Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, 2002), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1-2/2003, 286-292.
Prikaz knjige: Simon Taylor, L'harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux. Etude comparative du droit anglais et du droit français (Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1999), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1-2/2003, 293-300.
Prikaz knjige: Jesse Dukeminier, Stanley M. Johanson, “Wills, Trusts and Estates”, (Sixth Edition, Aspen Law and Business, New York, 2000), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1-2/2002, 290-297.
Council Directive 85/374/EEC on liability for defective products, (95 strana, dvostruki prored, na engleskom jeziku, neobjavljeno), rad napisan 2002, tokom letnje prakse na Duke University School of Law.
Prevod sa engleskog jezika: Evropska povelja o statutu za sudije, i Preporuka R (94) 12 Saveta ministara državama članicama o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija, u monografiji: Vesna Rakić Vodinelić et al., Pravosudni saveti, Institut za uporedno pravo, Beograd 2003, 223-232.